• Ustawa o bibliotekach
  21.05.2024

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Rozdział 3. Organizacja bibliotek

1.
Biblioteki są organizowane i prowadzone przez podmioty zwane dalej "organizatorami".
2.
Organizatorami bibliotek są:
1)
ministrowie i kierownicy urzędów centralnych;
2)
jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Organizatorami bibliotek mogą być także:
1)
osoby fizyczne;
2)
osoby prawne;
3)
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Orzeczenia: 1
1.
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
2.
Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:
1)
lokal;
2)
środki na:
a) wyposażenie,
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników.
Biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną albo wchodzić w skład innej jednostki.
Orzeczenia: 3
1.
Biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.
2.
Akt o utworzeniu biblioteki określa:
1)
nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki;
2)
źródła finansowania.
3.
Statut określa w szczególności:
1)
cele i zadania biblioteki;
2)
organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów;
3)
nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
4)
źródła finansowania działalności biblioteki.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 6
Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki.
1.
Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki.
2.
Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
3.
(uchylony)
4.
Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.
5.
Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do bibliotek wchodzących w skład innej jednostki organizacyjnej.
6.
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
7.
Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19 organizacja i prowadzenie bibliotek publicznych, łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.
8.
Połączenie, o którym mowa w ust. 7, wymaga zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Orzeczenia: 9
1.
Usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 organizatorzy bibliotek, ust. 2, są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Opłaty mogą być pobierane:
1)
za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2)
za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3)
w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4)
za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5)
za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
4.
Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika).
Orzeczenia: 2
Przy bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym, na zasadach określonych w statucie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...