• Ustawa o bibliotekach
  29.05.2024

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Rozdział 6. Biblioteki naukowe

1.
Biblioteki naukowe:
1)
służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
2)
prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.
2.
Do bibliotek naukowych należą:
1)
Biblioteka Narodowa;
2)
biblioteki, których organizatorami są szkoły wyższe;
3)
biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk;
4)
biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe;
5)
inne biblioteki.
3.
Wykaz bibliotek naukowych prowadzi Biblioteka Narodowa.
4.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb zaliczania bibliotek, o których mowa w ust. 2 pkt 5, do bibliotek naukowych oraz ustali ich wykaz, uwzględniając specyfikę zakresu ich działalności oraz potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania przez nie zadań.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...