• Art. 14. - Wniosek o wpi...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 14. biokomponenty


Wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek

1.
Rolnik wytwarzając biopaliwa ciekłe na własny użytek jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1)
dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych;
2)
posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo wytwarzać biopaliwa ciekłe na własny użytek poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
2.
Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru rolników na pisemny wniosek rolnika i po złożeniu oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
3.
Wniosek o wpis do rejestru rolników zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby rolnika, a w przypadku grup, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 - imiona, nazwiska i adresy członków grupy lub nazwę grupy i jej siedzibę;
2)
numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile taki numer posiada;
3)
określenie:
a) miejsca i rodzaju wytwarzanych biopaliw ciekłych na własny użytek,
b) rodzaju i wydajności instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek,
c) maksymalnej dopuszczalnej ilości biopaliw ciekłych, do wytwarzania których rolnik jest uprawniony w okresie roku kalendarzowego,
d) powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, a w przypadku grup, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 - będących w posiadaniu członków grupy.
4.
Rolnik dołącza do wniosku o wpis do rejestru rolników:
1)
oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki, o których mowa w art. 14 wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
3)
zobowiązuję się do:
a) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
b) nierozporządzania przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi, przestrzegania wymagań jakościowych, nieprzekraczania dopuszczalnego limitu ilości wytworzonych biopaliw ciekłych, składania rocznych sprawozdań, a także przestrzegania innych wymagań wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”;
2)
dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d.
5.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby rolnika, a w przypadku grup, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 - imiona, nazwiska i adresy członków grupy lub nazwę grupy i jej siedzibę;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis rolnika, a w przypadku:
a) grupy osób fizycznych, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 pkt 1 - podpisy członków tej grupy,
b) grupy producentów rolnych, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 pkt 2 - podpisy członków tej grupy lub osób ją reprezentujących.
6.
W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, przepis art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 7 stosuje się odpowiednio.
6a.
Przepis ust. 3 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze rolników.
7.
(uchylony)
Art. 14. Wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzający... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...