• Art. 29. - Uprawnienia k...
  26.05.2024
Obserwuj akt

Art. 29. biokomponenty


Uprawnienia kontrolne organu rejestrowego

1.
Organ rejestrowy jest uprawniony do kontroli:
1)
wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1;
1a)
wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1;
2)
wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek;
3)
przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 21ust . 1;
4)
wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28k wymóg wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji ust. 1;
5)
wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28q wymóg wpisu do rejestru jednostek certyfikujących ust. 1.
2.
Czynności kontrolne wykonują pracownicy organu rejestrowego na podstawie pisemnego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej.
3.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej osoby przeprowadzającej kontrolę;
2)
oznaczenie kontrolowanego;
3)
określenie zakresu kontroli;
4)
określenie czasu trwania kontroli;
5)
wskazanie podstawy prawnej kontroli;
6)
oznaczenie organu kontroli;
7)
określenie miejsca kontroli;
8)
określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;
9)
podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
10)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego;
11)
termin ważności upoważnienia.
4.
Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli są uprawnione do:
1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1, art. 28k wymóg wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji ust. 1 oraz art. 28q wymóg wpisu do rejestru jednostek certyfikujących ust. 1, a także wytwarzanie przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.
5.
Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności:
1)
przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, w przypadku kontroli działalności, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1, art. 28k wymóg wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji ust. 1 oraz art. 28q wymóg wpisu do rejestru jednostek certyfikujących ust. 1;
2)
rolnika lub osoby przez niego upoważnionej, w przypadku kontroli wytwarzania przez tego rolnika biopaliw ciekłych.
6.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który powinien zawierać także wnioski i zalecenia oraz informację o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
7.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego przeprowadzający kontrolę zamieszcza stosowną adnotację w tym protokole.
8.
Organ rejestrowy może upoważnić do przeprowadzania kontroli inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności; przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.
9.
Organ rejestrowy może przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje na temat dostaw biomasy wykorzystanej do wytwarzania estrów, dla której zastosowana została stawka podatku od towarów i usług wyższa niż 5%, oraz dane podmiotów, od których wytwórca zakupił tę biomasę.
10.
Dane podmiotów, o których mowa w ust. 9, zawierają oznaczenie firmy dostawcy, adresu jego siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Art. 29. Uprawnienia kontrolne organu rejestrowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...