• Art. 33. - Kary pieniężn...
  20.05.2024
Obserwuj akt

Art. 33. biokomponenty


Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy

1.
Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1)
wytwarza biokomponenty, a następnie rozporządza nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów lub przeznacza je do wytworzenia przez siebie paliw bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1;
1a)
samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo biokomponenty, a następnie rozporządza nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1;
1b)
udziela zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 28k wymóg wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji ust. 1;
1c)
wydaje certyfikaty bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 28q wymóg wpisu do rejestru jednostek certyfikujących ust. 1;
1d)
będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28k wymóg wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji ust. 1, nie przekazał w terminie organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28p kontrola jednostek certyfikujących ust. 2, lub podał w tej informacji nieprawdziwe dane;
1e)
będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28q wymóg wpisu do rejestru jednostek certyfikujących ust. 1, nie przekazał w terminie organowi rejestrowemu sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w art. 31b sprawozdania miesięczne jednostek certyfikujących ust. 1, lub oświadczenia, o którym mowa w art. 31b sprawozdania miesięczne jednostek certyfikujących ust. 2, lub podał w tym sprawozdaniu lub oświadczeniu nieprawdziwe dane;
2)
będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1, art. 28k wymóg wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji ust. 1 lub art. 28q wymóg wpisu do rejestru jednostek certyfikujących ust. 1, utrudnia czynności kontrolne, o których mowa w art. 29 uprawnienia kontrolne organu rejestrowego;
2a)
będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, odmawia udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 28j żądanie dokumentów i informacji dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;
2b)
wprowadza w błąd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 28j żądanie dokumentów i informacji dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;
3)
będąc wytwórcą wytwarza biokomponenty z biomasy pozyskiwanej w inny sposób niż na podstawie umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 zasady wytwarzania biokomponentów ust. 1 pkt 1 i 2, lub z produkcji własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości biokomponentów wytworzonych przez tego wytwórcę;
3a)
nie przekazał w terminie informacji pisemnej, o której mowa w art. 30a obowiązki informacyjne podmiotów rozporządzających biokomponentami ust. 2, lub podał w tej informacji pisemnej nieprawdziwe dane;
3b)
będąc wytwórcą wytwarza estry z biomasy, o której mowa w art. 11a zakaz wykorzystywania biomasy;
4)
wprowadza do obrotu lub wykorzystuje do wytwarzania paliw biokomponenty niespełniające wymagań jakościowych;
4a)
nie wykonał w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 22a wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego ust. 1;
5)
będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1;
5a)
(uchylony)
5b)
będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23b obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych;
6)
(uchylony)
6a)
będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy wystawił poświadczenie dla biokomponentów, z wyłączeniem biokomponentów wytworzonych w procesie współuwodornienia, zawartych w paliwach, które zostały wykorzystane przez ten podmiot do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1;
7)
(uchylony)
7a)
(uchylony)
8)
nie złożył w terminie Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 30 obowiązki sprawozdawcze wytwórców biokomponentów ust. 1, 1b lub 2b, lub oświadczenia, o którym mowa w art. 30 obowiązki sprawozdawcze wytwórców biokomponentów ust. 2e, lub podał w tym sprawozdaniu lub oświadczeniu nieprawdziwe dane;
8a)
nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 30b sprawozdania roczne podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;
8aa)
nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 30b sprawozdania roczne podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 3, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;
8b)
nie złożył w terminie Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 31a sprawozdania roczne administratorów systemów certyfikacji ust. 1 albo art. 31b sprawozdania miesięczne jednostek certyfikujących ust. 3, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;
8c)
(uchylony)
8d)
będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 30b sprawozdania roczne podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1, oryginałów wystawionych świadectw potwierdzających spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1;
8e)
będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, wystawił świadectwo, w którym ilość biokomponentów zawartych w paliwach rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby własne na tym terytorium, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest większa niż ilość wskazana w poświadczeniach lub w dokumentach, o których mowa w art. 28c dokumenty potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju ust. 2, będących w posiadaniu tego podmiotu;
8f)
będąc podmiotem sprowadzającym, wystawia dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, na podstawie dokumentów, które nie spełniają wymogów określonych w art. 28c dokumenty potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju ust. 2;
9)
będąc rolnikiem wytwarzającym biopaliwa ciekłe na własny użytek:
a) wytwarza biopaliwa ciekłe bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 13 obowiązek wpisu do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek ust. 1,
b) rozporządza biopaliwami ciekłymi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej,
c) wytworzył biopaliwa ciekłe w ilości przekraczającej w ciągu roku limit określony w art. 21 ograniczenia w zakresie wytwarzanych biopaliw ciekłych na własny użytek ust. 2 lub 3,
d) utrudnia czynności kontrolne, o których mowa w art. 29 uprawnienia kontrolne organu rejestrowego,
e) nie złożył w terminie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 31 obowiązki sprawozdawcze rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane.
2.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1–2b, 3a, 4a, 8–8b i 8d–8f kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 000 zł.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna wynosi 50% wartości netto biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskiwanej w inny sposób niż na podstawie umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 zasady wytwarzania biokomponentów ust. 1 pkt 1 i 2, lub z produkcji własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości biokomponentów wytworzonych przez tego wytwórcę.
3a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3b, kara pieniężna wynosi 1000 zł za każdą tonę estrów wytworzonych z biomasy, o której mowa w art. 11a zakaz wykorzystywania biomasy.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, kara pieniężna wynosi 50% wartości netto biokomponentów wprowadzonych do obrotu lub wykorzystanych do wytwarzania paliw w ciągu 30 dni poprzedzających kontrolę.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wysokość kary oblicza się według wzoru:
K = A x W x (N - R)/100 %
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – wysokość kary, wyrażoną w złotych,
A – współczynnik równy 0,20, wyrażony w złotych/MJ,
W – wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot podlegający karze, a także zużytych przez niego na potrzeby własne na tym terytorium, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1, wyrażoną w MJ; wartość opałową poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 3,
N – wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był obowiązany podmiot podlegający karze, wyrażoną w procentach,
R – wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach, stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez podmiot podlegający karze na potrzeby własne na tym terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium w roku, w którym podmiot podlegający karze nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1, wyrażoną w procentach.
5a.
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
5b.
(uchylony)
5c.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5b, kara pieniężna wynosi 0,10 zł za każdy MJ biokomponentów, które podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 23b obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych, a których udziału nie udokumentował.
5d.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, kara pieniężna wynosi 0,10 zł za każdy MJ biokomponentów zawartych w paliwach, dla których podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy wystawił poświadczenie.
6.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 9 lit. a, d lub e kara pieniężna wynosi 1.000 zł.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b, kara pieniężna wynosi:
1)
10.
000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika jest mniejsza niż 200 litrów na dobę,
2)
20.
000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę,
3)
30.
000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika jest wyższa niż 400 litrów na dobę
– powiększone o iloczyn ilości rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego.
8.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. c, kara pieniężna wynosi:
1)
5.
000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika jest mniejsza niż 200 litrów na dobę,
2)
10.
000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę,
3)
15.
000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika jest wyższa niż 400 litrów na dobę
- powiększone o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad limit określony w art. 21 ograniczenia w zakresie wytwarzanych biopaliw ciekłych na własny użytek ust. 2 lub 3 i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego.
9.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej:
1)
w zakresie pkt 1–2, 3–3b, 8, 8b, 8f i 9 – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
2)
w zakresie pkt 4 – wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli;
3)
w zakresie pkt 2a, 2b, 4a, 5, 5b, 6a, 8a, 8aa, 8d i 8e – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
10.
Organy, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, przekazują Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informacje o karach wymierzonych wytwórcom lub podmiotom sprowadzającym.
11.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
12.
Do egzekucji kar pieniężnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
14.
Kary pieniężne wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uiszcza się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.
Art. 33. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz poprzedni artykuł  |  Zobacz następny artykuł
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...