• Ustawa o biokomponentach ...
  13.04.2024

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2024.0.20 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Obserwuj akt

Rozdział 2. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów

1.
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i wymaga wpisu do rejestru wytwórców.
2.
Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "organem rejestrowym".
1.
Wytwórca jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1)
posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;
2)
dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej;
3)
posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
2.
Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.
3.
Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na pisemny wniosek wytwórcy.
4.
Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera:
1)
oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedziby, adresu oraz inne dane teleadresowe;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;
3)
określenie:
a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej,
b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
c) rodzaju i rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biokomponentów;
3a)
wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w przypadku wytwórcy będącego odpowiednio osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
4)
oświadczenie, że w chwili składania wniosku wytwórca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne.
5.
Wytwórca dołącza do wniosku o wpis do rejestru wytwórców:
1)
oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, i spełniam warunki, o których mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 1 i 2 tej ustawy.";
2)
oświadczenie o niekaralności wytwórcy, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – odpowiednio oświadczenia członków zarządu albo osób uprawnionych do jej reprezentowania.
6.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny również zawierać:
1)
oznaczenie:
a) firmy wytwórcy, jej siedziby i adres,
b) miejsca i datę złożenia oświadczenia;
2)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7.
W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 4, lub do wniosku nie dołączono oświadczeń, o których mowa w ust. 5, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.
Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze wytwórców.
Orzeczenia: 3
1.
Wpisowi do rejestru wytwórców podlegają dane, o których mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 4 pkt 1–3, z wyłączeniem innych danych teleadresowych.
2.
Rejestr wytwórców może być prowadzony w systemie informatycznym.
3.
Rejestr wytwórców jest jawny.
Orzeczenia: 3
1.
Organ rejestrowy prostuje z urzędu wpis do rejestru wytwórców zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
2.
Organ rejestrowy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru wytwórców.
Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców jest obowiązany informować organ rejestrowy o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru wytwórców.
Orzeczenia: 3
1.
Organ rejestrowy jest obowiązany dokonać wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 5.
2.
Jeżeli organ rejestrowy nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, wytwórca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ rejestrowy wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
1.
Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, w przypadku gdy wytwórca:
1)
nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 1, w wyznaczonym przez organ terminie;
2)
złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 4 pkt 4 lub ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym;
3)
przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 2.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.
Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Orzeczenia: 3
1.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 8 przesłanki decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biokomponentów ust. 1, organ rejestrowy z urzędu wykreśla wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, z rejestru wytwórców.
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy wytwórca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.
2.
Wytwórca, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 8 przesłanki decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biokomponentów ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru wytwórców nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
Orzeczenia: 3
Organ rejestrowy wykreśla wytwórcę z rejestru wytwórców na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
1.
Wytwarzając biokomponenty należy wykorzystywać:
1)
surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub
2)
biomasę pozyskiwaną na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a pośrednikiem lub przetwórcą, lub
3)
surowce rolnicze pozyskane z produkcji własnej wytwórców lub biomasę otrzymywaną przez wytwórców w prowadzonych przez nich procesach przetwarzania surowców rolniczych lub biomasy na cele inne niż paliwowe.
2.
Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na okres nie krótszy niż 1 rok.
3.
Udział biokomponentów wytwarzanych z biomasy pozyskiwanej w sposób inny niż określony w ust. 1 nie może przekraczać w skali roku 25 % całości biokomponentów wytwarzanych przez tego wytwórcę.
Orzeczenia: 1
Zabrania się wytwórcom wykorzystywania biomasy będącej produktem działów przemysłu powiązanych z rolnictwem, przy dostawie której została zastosowana stawka podatku od towarów i usług wyższa niż 5%, do wytwarzania estrów.
1.
Umowa kontraktacji lub umowa dostawy zawiera w szczególności:
1)
określenie ilości i rodzajów:
a) surowców rolniczych przewidzianych do dostarczenia przez producenta rolnego lub
b) biomasy przewidzianej do dostarczenia przez przetwórcę lub pośrednika
– w poszczególnych latach obowiązywania umowy;
2)
cenę za jednostkę masy lub objętości dostarczonego surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;
3)
określenie minimalnych wymagań jakości surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;
4)
termin płatności za dostarczone surowce rolnicze lub inny rodzaj biomasy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich dostarczenia;
5)
termin obowiązywania umowy;
6)
określenie odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy;
7)
postanowienia dotyczące zmiany i rozwiązania umowy.
2.
W przypadku gdy surowce rolnicze mogą być przeznaczone do wytworzenia biokomponentów na poczet realizacji obowiązków, o których mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1 oraz art. 23b obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych ust. 1, umowa kontraktacji zawiera zobowiązanie producenta rolnego do wystawienia dokumentu przewidzianego przez uznany system certyfikacji stosowany przez kontraktującego, potwierdzającego, że surowce rolnicze spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, oraz do poddania się kontroli przewidzianej przez ten uznany system certyfikacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...