• Ustawa o biokomponentach ...
  17.04.2024

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2024.0.20 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Obserwuj akt

Rozdział 3. Zasady wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek

1.
Rolnicy mogą wytwarzać biopaliwa ciekłe, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 11 lit. c i ust. 2, na własny użytek, po uzyskaniu wpisu do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, zwanego dalej „rejestrem rolników”.
2.
Rejestr rolników prowadzi organ rejestrowy.
1.
Rolnik wytwarzając biopaliwa ciekłe na własny użytek jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1)
dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych;
2)
posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo wytwarzać biopaliwa ciekłe na własny użytek poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
2.
Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru rolników na pisemny wniosek rolnika i po złożeniu oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
3.
Wniosek o wpis do rejestru rolników zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby rolnika, a w przypadku grup, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 - imiona, nazwiska i adresy członków grupy lub nazwę grupy i jej siedzibę;
2)
numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile taki numer posiada;
3)
określenie:
a) miejsca i rodzaju wytwarzanych biopaliw ciekłych na własny użytek,
b) rodzaju i wydajności instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek,
c) maksymalnej dopuszczalnej ilości biopaliw ciekłych, do wytwarzania których rolnik jest uprawniony w okresie roku kalendarzowego,
d) powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, a w przypadku grup, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 - będących w posiadaniu członków grupy.
4.
Rolnik dołącza do wniosku o wpis do rejestru rolników:
1)
oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki, o których mowa w art. 14 wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
3)
zobowiązuję się do:
a) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
b) nierozporządzania przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi, przestrzegania wymagań jakościowych, nieprzekraczania dopuszczalnego limitu ilości wytworzonych biopaliw ciekłych, składania rocznych sprawozdań, a także przestrzegania innych wymagań wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”;
2)
dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d.
5.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby rolnika, a w przypadku grup, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 - imiona, nazwiska i adresy członków grupy lub nazwę grupy i jej siedzibę;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis rolnika, a w przypadku:
a) grupy osób fizycznych, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 pkt 1 - podpisy członków tej grupy,
b) grupy producentów rolnych, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 pkt 2 - podpisy członków tej grupy lub osób ją reprezentujących.
6.
W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, przepis art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 7 stosuje się odpowiednio.
6a.
Przepis ust. 3 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze rolników.
7.
(uchylony)
1.
Wpisowi do rejestru rolników podlegają dane, o których mowa w art. 14 wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek ust. 3.
2.
Rejestr rolników może być prowadzony w systemie informatycznym.
3.
Rejestr rolników jest jawny, z wyłączeniem, określonych w art. 14 wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek ust. 3 pkt 1, adresu miejsca zamieszkania rolnika oraz adresów członków grupy.
Przepis art. 7 obowiązki informacyjne podmiotu wpisanego do rejestru wytwórców, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze rolników, a także zakończenia lub zawieszenia wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek.
1.
Organ rejestrowy wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru rolników, w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z oświadczeniem.
2.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru rolników zawiera dane, o których mowa w art. 14 wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, ust. 3, oraz datę wpisu i numer w rejestrze rolników.
3.
W przypadku wezwania rolnika do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru rolników, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
Organ rejestrowy, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru rolników, w przypadku gdy rolnik nie spełnia warunków, o których mowa w art. 14 wniosek o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, ust. 1.
1.
Wpis w rejestrze rolników podlega wykreśleniu przez organ rejestrowy albo na wniosek rolnika.
2.
Organ rejestrowy, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla wpis w rejestrze rolników w przypadku:
1)
gdy rolnik rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi wytworzonymi na własny użytek;
2)
cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
3.
Rolnik, którego wpis wykreślono z rejestru rolników, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru na podstawie ust. 2 stała się ostateczna.
Wytwarzane przez rolników biopaliwa ciekłe na własny użytek powinny spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
1.
Zabrania się:
1)
wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek, innych niż określone w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 11 lit. c i ust. 2;
2)
rozporządzania poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej biopaliwami ciekłymi wytworzonymi na własny użytek przez rolników;
3)
wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek w ilości przekraczającej w okresie roku kalendarzowego limit określony w ust. 2 i 3.
2.
Dla estru, czystego oleju roślinnego oraz biowęglowodorów ciekłych stanowiących samoistne paliwo, roczny limit ustala się na 100 litrów na hektar powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy limit.
3.
Dla biopaliw ciekłych: bioetanolu, biometanolu, bioeteru dimetylowego, biobutanolu, biowodoru, bio propanu-butanu, skroplonego biometanu, sprężonego biometanu oraz biowęglowodorów ciekłych, a także biopaliw, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 2, roczny limit ustala się jako objętość odpowiadającą pod względem wartości opałowej 100 litrom oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 43, na hektar powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy limit.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...