• Ustawa o biokomponentach ...
  19.06.2024

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2024.0.20 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Obserwuj akt

Rozdział 9.Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

1.
Udział biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, liczony według wartości opałowej, nie może przekroczyć w 2020 r. 7,0% ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium.
2.
Do biokomponentów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy.
3.
W 2020 r. udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w części A załącznika nr 1 do ustawy zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, liczony według wartości opałowej, nie może być mniejszy niż 0,1% ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium.
W 2023 r.:
1)
minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1a, wynosi 80%;
2)
wysokość współczynnika redukcyjnego, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 4, wynosi 0,82;
3)
minimalny udział biokomponentów, o którym mowa w art. 23b obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych ust. 1, w oleju napędowym wynosi 5,2%;
4)
udział biowęglowodorów ciekłych wykorzystanych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, nie może przekroczyć 0,9%;
5)
udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, nie może przekroczyć 0,5%.
Wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego w roku 2025 wynosi 9,2%.
W 2024 r. i 2025 r.:
1)
minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1a, wynosi 85%;
2)
minimalny udział biokomponentów, o którym mowa w art. 23b obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych ust. 1, w oleju napędowym wynosi 5,2%.
1.
Rada Ministrów określi po raz pierwszy Narodowe Cele Wskaźnikowe, o których mowa w art. 24 określanie Narodowych Celów Wskaźnikowych, do dnia 15 czerwca 2007 r.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi do dnia 30 czerwca 2007 r. pierwszy raport, o którym mowa w art. 32 uchylony ust. 1.
3.
Pierwszy raport, o którym mowa w ust. 2:
1)
sporządzany jest na podstawie analiz oraz informacji przekazanych przez ministrów właściwych do spraw: finansów publicznych, nauki, rozwoju regionalnego, rynków rolnych, środowiska i transportu;
2)
zawiera również Narodowe Cele Wskaźnikowe wyznaczone na lata 2008-2010.
Orzeczenia: 1
1.
Działania, o których mowa w art. 37 uchylony pkt 2-5 oraz promocja wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, pomoc dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw, finansowanie opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, zakup nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi i wspieranie ekologicznego transportu - mogą być dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw energii.
2.
Wydatki związane z działaniami, o których mowa w ust. 1, ustala się w ustawie budżetowej w wysokości 1,5 % planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.
3.
Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze skuteczne wsparcie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie dofinansowania.
Do spraw wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 41 utrata mocy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Rejestr przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 41 utrata mocy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, staje się rejestrem wytwórców w rozumieniu niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 25.09.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 1199]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...