• Ustawa o broni i amunicji
  19.09.2021

Ustawa o broni i amunicji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.09.2021

Dz.U.2020.0.955 t.j. - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

Zachowują ważność pozwolenia na broń i legitymacje noszące nazwę „pozwolenie na broń”, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Do niezakończonych decyzją ostateczną postępowań w sprawach pozwoleń na broń stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada broń lub amunicję i w terminie do 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie Policję oraz złoży broń i amunicję do jej depozytu.
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. poz. 43, z późn. zm.).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 54 posiadanie bez zezwolenia broni po dniu wejścia w życie ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.06.1999 r. - Dz.U. z 1999 r. poz. 549]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...