• Art. 56a. - Bezpieczeńst...
  04.12.2023

Art. 56a. CBA


Bezpieczeństwo i higiena służby

1.
W sprawach bezpieczeństwa i higieny służby stosuje się odpowiednio przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, z wyłączeniem przepisów art. 207 obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy § 2 pkt 7, art. 2091 obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy § 4, art. 228 Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie § 1–12, art. 230 obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika § 2, art. 231 obowiązek przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy, art. 234 obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy § 1–31, art 235–2352, art 237–2372, art. 2377 obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, art. 2378 ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i art. 2379 wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego § 1 i 2 w zakresie dotyczącym odzieży i obuwia roboczego, art. 2379 wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego § 3, art. 23711 służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 4, art. 23711a konsultacje pracodawcy z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy § 1 i 3–6 oraz art 10_237idx12–23714.
2.
W zakresie określonym w ust. 1:
1)
Szef CBA wykonuje obowiązki pracodawcy;
2)
przełożony wykonuje obowiązki osoby kierującej pracownikami;
3)
funkcjonariusz realizuje obowiązki i uprawnienia pracownika, uwzględniając zalecenia wydawane przez służbę bezpieczeństwa i higieny służby.
3.
Przepisy art. 2092 obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia, art. 2093 uprawnienie pracowników do podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, art. 210 zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi § 1–5 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 210 prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy § 6 Kodeksu pracy stosuje się, jeżeli nie zagraża to prawidłowej realizacji czynności podejmowanych w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania CBA ust. 1 lub art. 30 ochrona urządzeń, obszarów i obiektów.
4.
Na pierwsze badanie okresowe funkcjonariusz jest kierowany w terminie 3 lat od dnia przyjęcia do służby.
5.
W czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, funkcjonariusz może odstąpić od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i czasie wykonywania czynności służbowej, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego, w szczególności gdy:
1)
z powodu braku specjalistycznego uzbrojenia, wyposażenia lub innego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania środka zastępczego;
2)
fizyczne warunki i umiejętności funkcjonariusza mogą zastąpić możliwość użycia właściwego uzbrojenia, wyposażenia lub innego sprzętu;
3)
funkcjonariusz wykona czynność dobrowolnie.
Art. 56a. Bezpieczeństwo i higiena służby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...