• Art. 64. CBA - Zwolnienie...
  04.12.2023

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2023

Dz.U.2022.0.1900 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Art. 64. CBA


Zwolnienie ze służby

1.
Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku:
1)
orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2)
nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;
3)
wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4)
utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
5)
podania nieprawdy w oświadczeniu składanym na podstawie art. 10 oświadczenie o stanie majątkowym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, stwierdzonego w drodze postępowania dyscyplinarnego;
6)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7)
objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego.
2.
Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:
1)
niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach;
2)
tymczasowego aresztowania;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 pkt 6;
4)
nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach odrębnych;
5)
wniesienia aktu oskarżenia w przypadku umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego;
6)
niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 10 oświadczenie o stanie majątkowym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6a)
dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których mowa w art. 63 skierowanie do komisji lekarskiej, poddanie badaniom poligraficznym ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;
7)
odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w art. 63 skierowanie do komisji lekarskiej, poddanie badaniom poligraficznym ust. 2;
7a)
upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
8)
popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w sytuacji gdy okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.
3.
Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
Art. 64. Zwolnienie ze służby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...