• Art. 89. CBA - Uposażenie...
  04.12.2023

Art. 89. CBA


Uposażenie, premie, dodatki specjalne

1.
Prawo do uposażenia powstaje z dniem powołania, powierzenia obowiązków albo mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe.
2.
Z tytułu służby funkcjonariusz otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne.
3.
Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i premii oraz z dodatku specjalnego i dodatku stołecznego, w przypadku ich przyznania.
4.
Funkcjonariusz otrzymuje premię, której wysokość kształtuje się do 30 % uposażenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 1 %.
4a.
Szef CBA ustala wysokość premii funkcjonariusza na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA, w której funkcjonariusz pełni służbę, a zastępcom Szefa CBA oraz kierownikom jednostek organizacyjnych CBA i ich zastępcom, bezpośrednio.
4b.
Szef CBA ustala wysokość premii, na okres 6 miesięcy, w terminach:
1)
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;
2)
od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.
4c.
Szef CBA ustala wysokość premii w drodze decyzji. Wydanie decyzji nie jest wymagane w sytuacji, gdy wysokość premii nie ulega zmianie.
4d.
Wysokość premii jest uzależniona od:
1)
stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza;
2)
kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza;
3)
efektów pracy funkcjonariusza;
4)
opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości premii.
4e.
Szef CBA, w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku:
1)
popełnienia przez funkcjonariusza przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego,
2)
niewywiązywania się przez funkcjonariusza z realizacji zadań służbowych,
3)
znacznego obniżenia efektywności pracy funkcjonariusza
- może obniżyć wysokość premii przed upływem sześciomiesięcznego okresu, na który została ustalona.
4f.
Szef CBA może ustalić wyższą wysokość premii, przed upływem sześciomiesięcznego okresu, na który została ustalona, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych.
4g.
Szef CBA może, w drodze decyzji, przyznać dodatek specjalny, jeżeli funkcjonariusz:
1)
realizuje zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wymagające znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, co w istotny sposób wpływa na efekty działalności CBA;
2)
wykonuje obowiązki służbowe poza stałym miejscem pełnienia służby w okresie dłuższym niż 3 miesiące;
3)
posiada wiedzę lub umiejętności specjalistyczne, szczególnie przydatne w realizacji złożonych przedsięwzięć lub działań CBA.
4h.
Szef CBA ustala wysokość dodatku specjalnego na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA, w której funkcjonariusz pełni służbę, a zastępcom Szefa CBA oraz kierownikom jednostek organizacyjnych CBA i ich zastępcom, bezpośrednio.
4i.
Szef CBA, przyznając dodatek specjalny, określa okres jego otrzymywania.
4j.
Wysokość dodatku specjalnego nie może być wyższa niż 30 % uposażenia zasadniczego funkcjonariusza.
4k.
Szefowi CBA, zastępcy Szefa CBA oraz funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej CBA znajdującej się na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 31,50% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 5.
4l.
Dodatek stołeczny przyznaje, w drodze decyzji:
1)
Prezes Rady Ministrów – Szefowi CBA;
2)
Szef CBA – zastępcy Szefa CBA oraz funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej CBA znajdującej się na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
4m.
Decyzja, o której mowa w ust. 4l, wygasa z dniem:
1)
odwołania Szefa CBA lub zastępcy Szefa CBA z zajmowanego stanowiska;
2)
w którym funkcjonariusz przestał pełnić służbę w jednostce organizacyjnej CBA znajdującej się na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
5.
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
6.
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 5, jednak nie może ona być niższa niż 3,5-krotność kwoty bazowej, uwzględniając specyfikę i warunki pełnionej służby.
7.
Uposażenie jest płatne miesięcznie z góry.
Art. 89. Uposażenie, premie, dodatki specjalne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 12 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...