• Art. 99a. - świadczenie ...
  04.12.2023

Art. 99a. CBA


świadczenie teleinformatyczne

1.
Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas
wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 Szef CBA tej ustawy.
2.
Szef CBA przyznaje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych
zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi:
1)
przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
2)
ukaranemu karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia;
3)
tymczasowo aresztowanemu;
4)
skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
4.
Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie realizować zadania, o których mowa w ust. 1, Szef CBA niezwłocznie wydaje decyzję o cofnięciu świadczenia teleinformatycznego.
5.
Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych
zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za okres:
1)
przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 105 samowolne opuszczenie miejsca służby ust. 1–3, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia;
2)
o którym mowa w art. 102b wysokość wynagrodzenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim ust. 2 pkt 1 i 3–5;
3)
innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, o którym mowa w art. 85 urlop dodatkowy, szkoleniowy, okolicznościowy ust. 1 – proporcjonalnie do tego okresu.
6.
Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego.
7.
Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, płatne jest w terminie płatności uposażenia.
8.
Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r.
o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się wykonalna lub nastąpiło rozwiązanie
stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby albo nastąpiło wygaśnięcie stosunku
służbowego w związku ze śmiercią funkcjonariusza.
Art. 99a. świadczenie teleinformatyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...