• Ustawa o Centralnym Biurz...
  25.02.2024

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2024.0.184 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. poz. 353, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. poz. 1954) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. poz. 960, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. poz. 94, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 1059, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. poz. 575, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 2086, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 388, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. poz. 58, z późn. zm.) (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. poz. 255, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. poz. 1997) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. poz. 236, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 667) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 65, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. poz. 2128, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. poz. 450, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. poz. 66, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. poz. 67, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. poz. 398 i Nr 132, poz. 1110): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. poz. 2681 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. poz. 1761, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. poz. 2199, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 625): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. poz. 428, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. poz. 2603, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. poz. 1221): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1667, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. poz. 665, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1548, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. poz. 1080, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 887, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 353, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. poz. 1016, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1631) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 548, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. poz. 525 i poz. 959) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1255, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 580, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1606 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. poz. 1505, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. poz. 1689 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1321, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. poz. 1189, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1007 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. poz. 696): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1188, z późn. zm.) : (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1175, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 2255, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1001, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2135, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz. U. poz. 852): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365 oraz z 2006 r. poz. 328) : (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. poz. 1538): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...