• Ustawa o Centralnym Biurz...
  25.02.2024

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2024.0.184 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

Postępowania przygotowawcze oraz inne postępowania wszczęte i niezakończone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dnia wejścia w życie art. 197 zmiana ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu pkt 1, które związane są z realizacją zadań określonych w art. 5 Szef CBA ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, toczą się nadal, na podstawie dotychczasowych przepisów.
Porównania: 1
1.
W okresie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcjonariusze pełniący służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej mogą zgłosić zamiar wstąpienia do służby w CBA.
2.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej zgłaszają pisemnie zamiar wstąpienia do służby w CBA do Szefa CBA lub Pełnomocnika, o którym mowa w art. 214 przepis przejściowy ust. 1.
3.
Przepis art. 50 postępowanie kwalifikacyjne stosuje się odpowiednio.
4.
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawiadamia pisemnie, odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Głównego Straży Granicznej, o zakwalifikowaniu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej do służby w CBA.
5.
Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, zwalnia się ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawiadomienia. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny Policji lub Komendant Główny Straży Granicznej informują pisemnie Szefa CBA o przewidywanym terminie zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
6.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, zakwalifikowani do służby, stają się funkcjonariuszami CBA z dniem mianowania ich do służby przez Szefa CBA, zachowując ciągłość służby.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionemu w trybie, o którym mowa w art. 212 przepis przejściowy ust. 5, nie przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby, określonych w art. 128 zapoznanie z aktami sprawy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
2.
Funkcjonariuszowi Policji zwolnionemu w trybie, o którym mowa w art. 212 przepis przejściowy ust. 5, nie przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby, określonych w art. 114 nagana ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
3.
Funkcjonariuszowi Straży Granicznej zwolnionemu w trybie, o którym mowa w art. 212 przepis przejściowy ust. 5, nie przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby, określonych w art. 118 ilość kar ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, powoła, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu, Pełnomocnika do spraw organizacji CBA, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", określając zakres jego zadań i środki niezbędne do ich realizacji. Pełnomocnikiem może zostać osoba spełniająca wymogi przewidziane w art. 7 wymogi na stanowisko Szefa CBA, Celem działania Pełnomocnika jest zorganizowanie CBA, w tym przyjmowanie do służby funkcjonariuszy i zatrudnianie pracowników oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia pracy CBA. Z chwilą powołania Szefa CBA Pełnomocnik kończy swoją działalność.
2.
Pełnomocnik w okresie sprawowania swojej funkcji korzysta z uprawnień Szefa CBA określonych w art. 53 służba przygotowawcza, art. 54 sprawy osobowe funkcjonariuszy, i art. 212 przepis przejściowy,
3.
Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.
4.
Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w przypadkach przejmowania przez CBA zadań realizowanych dotychczas przez inne organy.
5.
Państwowe jednostki budżetowe mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, nieodpłatnie przekazywać na potrzeby CBA mienie pozostające w ich władaniu.
Porównania: 1
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 17 rozporzadzenie w sprawie udostepniania materialów archiwalnych z archiwów wyodrębnionych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 148 zmiana ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2)
art. 106 rozporządzenie w sprawie wysługI lat ustawy, o której mowa w art. 154 zmiana ustawy o Straży Granicznej,
3)
art. 5 wyłączenie kontroli pod względem celowości ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 158 zmiana ustawy o kontroli skarbowej,
4)
art. 66 wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu ust. 7 i art. 76 zwrot kosztów ochrony prawnej ust. 3-5 ustawy, o której mowa w art. 171 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
5)
art. 14 odpowiedzialność kierownika jednostki, pełnomocnik ochrony ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 184 zmiana ustawy o ochronie informacji niejawnych
- zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 zmiana ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214 przepis przejściowy, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.06.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 708]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...