• Art. 120a. - Wniosek o z...
  19.06.2024
Obserwuj akt

Art. 120a. o cudzoziemcach


Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

1.
Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec składa na formularzu zawierającym:
1)
dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13 zakres przetwarzanych danych dotyczących cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do zmiany tego zezwolenia;
2)
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o płci, obywatelstwach i miejscu zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o ubieganiu się przez nich o zezwolenie na pobyt czasowy oraz o tym, czy pozostają na utrzymaniu cudzoziemca;
3)
informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;
4)
pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
2.
Cudzoziemiec ubiegający się o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, składając wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, dołącza do niego:
1)
wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy załącznik, o którym mowa w art. 106 wymogi wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ust. 1a;
2)
dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
3.
W postępowaniu w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 wymogi wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ust. 2a i 2b oraz art. 112a termin wydania decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ust. 1, 2, 4 i 5.
Art. 120a. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...