• Art. 2. - Wyłączenie sto...
  25.09.2023

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2023.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 2. o cudzoziemcach


Wyłączenie stosowania ustawy

Ustawy nie stosuje się do:
1)
członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych pod warunkiem wzajemności i posiadania przez te osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, z wyjątkiem art. 23 dokumenty cudzoziemca przekraczającego granicę, art. 32 zezwolenie na wjazd na terytorium RP na okres do 15 dni, art. 58 rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcowi, art 60-63, art. 66 właściwość organów w sprawach wydawania wiz ust. 4 i 5, art 67-74, art. 78 forma wizy krajowej ust. 1, art. 79 błąd w naklejce wizowej ust. 1 i 2, art. 80 delegacja ustawowa, art 90-92 oraz art. 96 informacja o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen wydanej przez inne państwo i art. 97 delegacja ustawowa;
2)
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają;
3)
członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają;
4)
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), zwanej dalej "Umową Wystąpienia", oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 1 lit. e i f Umowy Wystąpienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 2. Wyłączenie stosowania ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...