• Art. 249. - Obowiązek zw...
  20.08.2022

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2022

Dz.U.2021.0.2354 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 249. o cudzoziemcach


Obowiązek zwrotu karty pobytu

1.
Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy:
1)
nabył obywatelstwo polskie;
2)
wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
3)
wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
4)
wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;
5)
wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
6)
wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa na podstawie art. 102 wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy albo na podstawie art. 307 skutki decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1;
7)
wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa na podstawie art. 200 wygaśnięcie zezwolenia na pobyt stały pkt 1;
8)
wydana decyzja o udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z mocy prawa na podstawie art. 354 wygaśnięcie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany ust. 1 pkt 1, 3 lub 4.
2.
Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)
doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo
2)
decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2-8, stała się ostateczna albo wygasła.
3.
Podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 prawo pochowania zwłok, postępowanie ze zwłokami niepochowanymi przez podmioty uprawnione ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) niezwłocznie zwraca kartę pobytu zmarłego cudzoziemca organowi, który tę kartę wydał.
4.
Organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni.
Art. 249. Obowiązek zwrotu karty pobytu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Starogard Gdański (woj. pomorskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...