• Art. 281. - Unieważnieni...
  02.10.2022

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2022

Dz.U.2021.0.2354 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 281. o cudzoziemcach


Unieważnienie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

1.
Dokument "zgoda na pobyt tolerowany" unieważnia się w przypadku:
1)
utraty albo uszkodzenia tego dokumentu - z dniem zgłoszenia jego utraty albo uszkodzenia do właściwego organu;
2)
wymiany dokumentu z powodu zmiany:
a) wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
b) danych w nim umieszczonych
- z dniem odbioru nowego dokumentu;
3)
nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego - z dniem upływu terminu zwrotu dokumentu;
4)
zgonu posiadacza dokumentu - z dniem uzyskania przez organ informacji o jego zgonie;
5)
gdy cudzoziemiec nie zwrócił go na podstawie art. 280 wymiana i zwrot dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” ust. 2 pkt 2-4 - z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 280 wymiana i zwrot dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” ust. 2 pkt 2-4, stała się ostateczna albo wygasła;
6)
gdy został przekazany przez osobę, która go znalazła, i nie zgłoszono wcześniej jego utraty - z dniem tego przekazania;
7)
gdy cudzoziemiec, któremu po utracie dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" wydano kolejny dokument, zwrócił odzyskany dokument "zgoda na pobyt tolerowany", chyba że dokument ten został już unieważniony - z dniem jego zwrócenia.
2.
Dokument "zgoda na pobyt tolerowany" unieważnia:
1)
organ, który wydał ten dokument, w przypadku:
a) nabycia przez posiadacza tego dokumentu obywatelstwa polskiego albo jego zgonu,
b) zwrócenia cudzego dokumentu przez osobę, która go znalazła, chyba że dokument ten został już unieważniony,
c) zwrócenia przez cudzoziemca odzyskanego dokumentu w przypadku, o którym mowa w art. 233 zawiadomienie o odzyskaniu utraconego dokumentu ust. 2, chyba że dokument ten został już unieważniony,
d) gdy decyzja o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany lub o stwierdzeniu nieważności dokumentu stała się ostateczna,
e) wygaśnięcia decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany z mocy prawa na podstawie przepisów art. 354 wygaśnięcie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 oraz ust. 2;
2)
organ, który wymienił ten dokument, w przypadku:
a) zgłoszenia do właściwego organu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu,
b) odbioru nowego dokumentu w przypadkach, o których mowa w art. 256 przesłanki wymiany polskiego dokumentu podróży pkt 1 lub 2.
Art. 281. Unieważnienie dokumentu „zgoda na pobyt tolerow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...