• Art. 320. - Cofnięcie za...
  29.11.2023
Obserwuj akt

Art. 320. o cudzoziemcach


Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen

1.
Organ, który w pierwszej instancji wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:
1)
wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub
2)
jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych, lub
3)
została mu przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie, o której mowa w art. 334 pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemca.
1a.
Organ, rozpatrując wniosek o cofnięcie zakazu, o którym mowa w art. 318 zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, uwzględnia, w szczególności:
1)
okoliczności, w jakich cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
2)
okoliczności, ze względu na które ma nastąpić ponowny wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen.
2.
Zakazu, o którym mowa w art. 318 zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, nie cofa się, gdy:
1)
wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub
3)
został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu, o którym mowa w art. 318 zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub
4)
nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.
2a.
Przymusowe wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie następuje w przypadku udzielenia cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 334 pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemca ust. 2 pkt 2, pomocy w dobrowolnym powrocie.
3.
Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma nastąpić ze względów humanitarnych.
Art. 320. Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...