• Art. 335. - Pomoc w dobr...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 335. o cudzoziemcach


Pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemca

1.
Pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje pokrycie:
1)
kosztów podróży cudzoziemca;
2)
opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem dokumentu podróży oraz niezbędnych wiz i zezwoleń;
3)
kosztów wyżywienia cudzoziemca przed podróżą i podczas podróży;
4)
kosztów zakwaterowania cudzoziemca przed podróżą;
5)
kosztów opieki medycznej nad cudzoziemcem;
6)
kosztów organizacji dobrowolnego powrotu przez podmiot, o którym mowa w art. 334 pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemca ust. 8;
7)
innych kosztów związanych z zapewnieniem cudzoziemcowi bezpiecznego i humanitarnego powrotu.
1a.
Pomoc w dobrowolnym powrocie nie obejmuje pokrycia kosztów, które są pokrywane w ramach pomocy socjalnej i opieki medycznej, o których mowa w art. 70 pomoc cudzoziemcom wnioskującym o nadanie im statusu uchodźcy ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Koszty związane z finansowaniem pomocy w dobrowolnym powrocie są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3.
Organ właściwy do wydania decyzji o:
1)
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
2)
odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
3)
umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, w przypadku, o którym mowa w art. 334 pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemca ust. 2 pkt 4
– informuje cudzoziemca o możliwości skorzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie.
Art. 335. Pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemca - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...