• Art. 347g. - Umieszczani...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 347g. o cudzoziemcach


Umieszczanie w SIS zobowiązanego do powrotu

1.
W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 329a decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu Komendant Główny Straży Granicznej umieszcza, na jego wniosek, w Systemie Informacyjnym Schengen dane cudzoziemca do celów, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1860.
2.
Przepisy art. 347c aktualizacja wpisu danych cudzoziemca w SIS ust. 1 pkt 2 i 7 oraz art 347d–347f stosuje się w przypadku, gdy decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydał na podstawie art. 329a decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1 minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art. 347g. Umieszczanie w SIS zobowiązanego do powrotu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...