• Art. 449. - Krajowy zbió...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 449. o cudzoziemcach


Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

1.
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu.
2.
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z:
1)
rejestrów, o których mowa w art. 428 rejestry w sprawach wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z RP ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a–k oraz m–o, a także pkt 3 i 6, z wyjątkiem rejestrów, o których mowa w art. 428 rejestry w sprawach wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z RP ust. 1 pkt 2 lit. c, prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2)
ewidencji zaproszeń;
3)
wykazu;
4)
rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
5)
rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu;
6)
rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany;
7)
rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej;
7a)
rejestru, o którym mowa w art. 119 rejestry cudzoziemców ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013;
9)
rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
11)
rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały obywatela Unii Europejskiej;
12)
rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
13)
rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o:
a) wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,
b) udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,
c) uznanie za repatrianta;
14)
ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania;
15)
centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego;
16)
rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170 zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi;
17)
centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a centralny rejestr wizowy ust. 1;
18)
rejestrów wniosków, wydanych decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
19)
rejestru, o którym mowa w art. 3 rejestr obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 oraz z 2022 r. poz. 2600).
Art. 449. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...