• Art. 516. - Przepis prze...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 516. o cudzoziemcach


Przepis przejściowy

Cudzoziemcom, którzy ukończyli 6. rok życia i:
1)
którym udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zezwolenia na osiedlenie, które stały się na podstawie art. 507 przepis przejściowy i art. 513 przepis przejściowy ust. 2 odpowiednio zezwoleniem na pobyt czasowy albo zezwoleniem na pobyt stały, albo
2)
którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie wniosku złożonego przed dniem wejścia w życie ustawy, albo
3)
którzy przed dniem wejścia w życie ustawy złożyli wniosek o wymianę karty pobytu, albo
4)
którym wydano decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, która stała się na podstawie art. 508 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2 decyzją o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
- kartę pobytu wydaje się po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie niemożliwe.
Art. 516. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...