• Art. 520. - Przepis prze...
  28.09.2023
Obserwuj akt

Art. 520. o cudzoziemcach


Przepis przejściowy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 11c uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej ust. 8, art. 15 obowiązki cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP ust. 4, art. 20 rozporządzenie w sprawie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń ust. 1, art. 21 przesłanki odmowy cudzoziemcowi wjazdu na terytorium RP ust. 7, art. 23 decyzja o odmowie wjazdu ust. 5, art. 24j przesłanki zatrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego ust. 2, art. 24k rozporządzenie w sprawie wniosku i zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, art. 48f rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, art. 48g rozporządzenie w sprawie oznaczenia wiz, wzoru naklejki i stempla ust. 1, art. 53b obowiązki cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ust. 6, art. 63 rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zaświadczenia o studiach ust. 1 i 2, art. 63o rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia cudzoziemca , art. 71d rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, art. 83 opłaty za wydanie i wymianę dokumentów ust. 4, art. 84 rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów i wniosków o ich wydanie lub wymianę ust. 1, art. 84a lista podróżujących dla wycieczek w UE ust. 3, art. 100 rozporządzenie w sprawie wydalenia cudzoziemca ust. 1 i 2, art. 100a tranzyt cudzoziemca wydalanego z RP drogą powietrzną ust. 6, art. 101 zatrzymanie cudzoziemca ust. 7, art. 109 finansowanie strzeżonych ośrodków ust. 2 i 3, art. 118 świadczenia zdrowotne dla cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia ust. 2, art. 123 rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów w celu wydalenia ust. 1 i art. 142 tryb powoływania i wymogi wobec Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 521 utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 delegacja ustawowa ust. 1 i 3, art. 21 Urząd do Spraw Cudzoziemców ust. 3, art. 26 delegacja ustawowa ust. 1, art. 33 decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP ust. 5, art. 36 delegacja ustawowa ust. 1, art. 46 delegacja ustawowa, art. 47 zatrzymanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego ust. 2, art. 57 niewykonanie zobowiązań przez zapraszającego ust. 1, art. 63 delegacja ustawowa, art. 80 delegacja ustawowa ust. 1, art. 89 delegacja ustawowa ust. 1, art. 97 delegacja ustawowa ust. 1, art. 107 delegacja ustawowa ust. 1, art. 139 uchylony, art. 146 uchylony, art. 150 rozporządzenie w sprawie środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec ust. 1, art. 157 rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca prowadzącego badania naukowe lub korzystającego z mobilności ust. 1, art. 204 delegacja ustawowa ust. 1, art. 222 delegacja ustawowa ust. 1, art. 239 delegacja ustawowa ust. 1, art. 285 delegacja ustawowa ust. 1, art. 287 delegacja ustawowa ust. 1, art. 312 delegacja ustawowa, art. 339 rozporządzenie w sprawie obliczania kosztów doprowadzenia cudzoziemca do granicy innego państwa ust. 1, art. 365 wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną ust. 4, art. 394 zatrzymanie cudzoziemca ust. 6, art. 409 delegacja ustawowa i art. 427 delegacja ustawowa ust. 1 niniejszej ustawy,
2)
art. 10 prawo pochowania zwłok, postępowanie ze zwłokami niepochowanymi przez podmioty uprawnione ust. 5a ustawy zmienianej w art. 467 zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 prawo pochowania zwłok, postępowanie ze zwłokami niepochowanymi przez podmioty uprawnione ust. 5a ustawy zmienianej w art. 467 zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 94a uchylony ust. 6 ustawy zmienianej w art. 474 zmiana ustawy o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94a uchylony ust. 6 ustawy zmienianej w art. 474 zmiana ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 488 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 488 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 520. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...