• Art. 69. - Konsultacje w...
  22.04.2021

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2021

Dz.U.2020.0.35 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 69. o cudzoziemcach


Konsultacje w sprawie wydania wizy Schengen

1.
Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen zwraca się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w przypadku gdy wniosek o wydanie wizy Schengen złożył obywatel państwa trzeciego, w stosunku do którego istnieje wymóg zasięgnięcia opinii polskich organów przy rozpatrywaniu tego wniosku.
2.
Szef Urzędu przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie.
3.
Przed przekazaniem informacji, o której mowa w ust. 1, Szef Urzędu konsultuje się z:
1)
Komendantem Głównym Straży Granicznej;
2)
Komendantem Głównym Policji;
3)
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4)
Szefem Agencji Wywiadu;
5)
ministrem właściwym do spraw zagranicznych;
6)
innym organem niż wymienione w pkt 1-5, w razie potrzeby.
4.
Do konsultacji, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis art. 68 opinia polskiego organu w sprawie wydania wizy Schengen przez organ innego państwa ust. 3.
5.
W innych przypadkach niż określone w ust. 1 konsul może zwrócić się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi:
1)
wizy Schengen - o których mowa w art. 32 odmowa wydania wizy ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, albo
2)
wizy krajowej - o których mowa w art. 65 przesłanki odmowy wydania wizy krajowej ust. 1 pkt 5 lub 8, albo
3)
wizy krajowej – o których mowa w art. 65 przesłanki odmowy wydania wizy krajowej ust. 1a lub 1c–1e.
6.
Szef Urzędu przekazuje informację, o której mowa w ust. 5 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie.
7.
Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw zagranicznych lub inny organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, przekazują Szefowi Urzędu informacje niezbędne do ustalenia okoliczności, o których mowa w art. 65 przesłanki odmowy wydania wizy krajowej ust. 1a lub 1c–1e, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Nieprzekazanie informacji w tym terminie uważa się za zgodę tych organów na wydanie wizy.
Art. 69. Konsultacje w sprawie wydania wizy Schengen - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...