• Art. 80. - Delegacja ust...
  22.04.2021

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2021

Dz.U.2020.0.35 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 80. o cudzoziemcach


Delegacja ustawowa

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 definicje pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2)
wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 forma wizy krajowej ust. 1;
3)
wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4)
sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5)
sposób przekazywania Szefowi Urzędu przez:
a) ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula - danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy,
b) konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych - informacji o wydaniu wizy Schengen;
6)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
6a)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 środki odwoławcze od decyzji o odmowie wydania wizy ust. 4;
7)
sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
8)
sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 błąd w naklejce wizowej ust. 2.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni:
1)
typy wiz, o których mowa w art. 58 rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcowi, i cele wydania wizy określone w art. 60 cel wydania wizy Schengen lub wizy krajowej;
2)
konieczność zapewnienia czytelności blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 forma wizy krajowej ust. 1;
3)
konieczność zapewnienia kontroli odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
4)
konieczność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przekazywania informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5)
konieczność zapewnienia kontroli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.
Art. 80. Delegacja ustawowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...