• Ustawa o cudzoziemcach
  02.03.2024

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

DZIAŁ XIII. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. poz. 1758, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. poz. 687 i poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. poz. 1687, ze zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 675, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 i 1623): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. poz. 767, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. poz. 856, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 oraz z 2013 r. poz. 1421): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. poz. 1634, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. poz. 685, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 i 1623): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. poz. 532, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 925): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 3
W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 i 1623): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. poz. 127, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1043, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. poz. 1045, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. poz. 1280, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 i 1548) : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 394): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1427, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 814, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779 i 1247): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 1039, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371): (zmiany pominięte).

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

Z dniem wejścia w życie ustawy udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia:
1)
na zamieszkanie na czas oznaczony - stają się zezwoleniami na pobyt czasowy i zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane;
2)
na osiedlenie - stają się zezwoleniami na pobyt stały.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów decyzje:
1)
o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97 uchylony:
a) ust. 1 pkt 1 lub 1a ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy, stają się decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
b) ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy, stają się decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, o której mowa w art. 351 przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany pkt 2 lub 3;
2)
o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i decyzje o wydaleniu, z wyłączeniem decyzji o wydaleniu wydanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 493 zmiana ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin niniejszej ustawy, stają się decyzjami o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy decyzje w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, o których mowa w art. 141 przepis przejściowy ust. 2 ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy, stają się decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
3.
Decyzję w sprawie cofnięcia:
1)
zgody na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2,
2)
zgody na pobyt tolerowany, która na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b stała się zgodą na pobyt tolerowany, o której mowa w art. 351 przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany pkt 2 lub 3
- wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który stwierdził wystąpienie okoliczności uzasadniających cofnięcie zgody.
4.
Karty pobytu wydane cudzoziemcom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzje w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.
5.
Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2, po upływie okresu ważności posiadanej przez niego karty pobytu komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca wydaje kolejną kartę pobytu, od której wydania nie pobiera się opłaty.
6.
Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, która stała się tą decyzją na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b, po upływie okresu ważności posiadanej przez niego karty pobytu komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca wydaje dokument "zgoda na pobyt tolerowany".
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy uzależniają udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od okresu jego pobytu na tym terytorium na podstawie:
1)
zezwolenia na pobyt czasowy - do tego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się okres pobytu cudzoziemca na tym terytorium na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
2)
zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w określonym celu - do tego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się okres pobytu cudzoziemca na tym terytorium na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego ze względu na ten sam cel;
3)
zgody na pobyt ze względów humanitarnych - do tego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się okres pobytu cudzoziemca na tym terytorium na podstawie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, wydanej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97 uchylony ust. 1 pkt 1 lub 1a ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy, lub zgody na pobyt tolerowany, o której mowa w art. 141 przepis przejściowy ust. 2 ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy;
4)
ochrony uzupełniającej - do tego okresu zalicza się okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, wydanej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97 uchylony ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy.
Zaproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń na podstawie dotychczasowych przepisów, zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wizy i dokumenty wydane cudzoziemcom na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy, o której mowa w art. 521 utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.
Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej niż przez 1 rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, blankiety dotychczasowych zaproszeń i dokumentów dla cudzoziemców wydaje się według wzorów określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie w sprawie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, art. 24k rozporządzenie w sprawie wniosku i zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, art. 48f rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, art. 48g rozporządzenie w sprawie oznaczenia wiz, wzoru naklejki i stempla i art. 84 rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów i wniosków o ich wydanie lub wymianę ustawy, o której mowa w art. 521 utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
Do terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców oraz do korzystania przez nich z pomocy w dobrowolnym powrocie, w przypadkach gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została im wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej lub o odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Do postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, a które zostały wszczęte przed tym dniem na podstawie:
1)
ustaw zmienianych w niniejszej ustawie,
2)
ustawy, o której mowa w art. 521 utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
3)
ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1156)
- stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwolenia na osiedlenie się, których udzielenie zakończy postępowania administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, w dniu ich udzielenia staną się odpowiednio zezwoleniami na pobyt czasowy i zezwoleniami na pobyt stały.
3.
Decyzje o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, których wydanie zakończy postępowania administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu, w którym staną się ostateczne, staną się decyzjami o udzieleniu:
1)
zgody na pobyt ze względów humanitarnych - w przypadku decyzji wydanych ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97 uchylony ust. 1 pkt 1 lub 1a ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy;
2)
zgody na pobyt tolerowany, o której mowa w art. 351 przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany pkt 2 lub 3 - w przypadku decyzji wydanych ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97 uchylony ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy.
4.
Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i decyzje o wydaleniu, których wydanie zakończy postępowania administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, z wyłączeniem postępowań administracyjnych, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 493 zmiana ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, w dniu, w którym staną się ostateczne, staną się decyzjami o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
5.
Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
1)
decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie ust. 3 pkt 1 - kartę pobytu wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;
2)
decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, która stała się tą decyzją na podstawie ust. 3 pkt 2 - dokument "zgoda na pobyt tolerowany" wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
6.
Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, o której mowa w ust. 3 pkt 1, lub w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który stwierdził wystąpienie okoliczności uzasadniających cofnięcie zgody.
Orzeczenia: 4
1.
W decyzji o odmowie lub cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, której wydanie zakończy postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i niezakończone do tego dnia decyzją ostateczną, nie orzeka się o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W decyzji o:
1)
cofnięciu zezwolenia na:
a) osiedlenie się,
b) pobyt rezydenta długoterminowego UE,
2)
odmowie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i udzielenia zgody na pobyt tolerowany,
3)
pozbawieniu cudzoziemca azylu,
4)
cofnięciu zgody na pobyt tolerowany
- kończącej postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i niezakończone do tego dnia decyzją ostateczną nie orzeka się o wydaleniu.
3.
Organy prowadzące postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, poinformują organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zakończeniu postępowań, gdy decyzje w tych sprawach staną się ostateczne.
Orzeczenia: 1
1.
Postępowania w sprawie wymiany karty pobytu wydanej cudzoziemcowi w związku z udzieleniem mu zgody na pobyt tolerowany ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97 uchylony ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy zmienianej w art. 484 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się z tym dniem postępowaniami w sprawie wydania lub wymiany dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany".
2.
Wojewoda i Szef Urzędu przekazują w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy akta spraw, o których mowa w ust. 1, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Cudzoziemcom, którzy ukończyli 6. rok życia i:
1)
którym udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zezwolenia na osiedlenie, które stały się na podstawie art. 507 przepis przejściowy i art. 513 przepis przejściowy ust. 2 odpowiednio zezwoleniem na pobyt czasowy albo zezwoleniem na pobyt stały, albo
2)
którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie wniosku złożonego przed dniem wejścia w życie ustawy, albo
3)
którzy przed dniem wejścia w życie ustawy złożyli wniosek o wymianę karty pobytu, albo
4)
którym wydano decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, która stała się na podstawie art. 508 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2 decyzją o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
- kartę pobytu wydaje się po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie niemożliwe.
1.
Wpisy danych cudzoziemców zgromadzone w wykazie na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie ustawy stają się wpisami do wykazu prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy i przechowuje się je przez okres, na który zostały umieszczone w tym wykazie.
2.
Do zakazów ponownego wjazdu orzeczonych w decyzjach wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy działu X rozdziału 2 dotyczące umieszczania i przechowywania danych cudzoziemca, wobec którego została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i strefy Schengen.
Dane zgromadzone na podstawie dotychczasowych przepisów w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie "System Pobyt" z dniem wejścia w życie ustawy przekazuje się do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy.
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców powołany na podstawie ustawy uchylonej w art. 521 utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach jest Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w rozumieniu niniejszej ustawy.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 11c uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej ust. 8, art. 15 obowiązki cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP ust. 4, art. 20 rozporządzenie w sprawie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń ust. 1, art. 21 przesłanki odmowy cudzoziemcowi wjazdu na terytorium RP ust. 7, art. 23 decyzja o odmowie wjazdu ust. 5, art. 24j przesłanki zatrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego ust. 2, art. 24k rozporządzenie w sprawie wniosku i zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, art. 48f rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, art. 48g rozporządzenie w sprawie oznaczenia wiz, wzoru naklejki i stempla ust. 1, art. 53b obowiązki cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ust. 6, art. 63 rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zaświadczenia o studiach ust. 1 i 2, art. 63o rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia cudzoziemca , art. 71d rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, art. 83 opłaty za wydanie i wymianę dokumentów ust. 4, art. 84 rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów i wniosków o ich wydanie lub wymianę ust. 1, art. 84a lista podróżujących dla wycieczek w UE ust. 3, art. 100 rozporządzenie w sprawie wydalenia cudzoziemca ust. 1 i 2, art. 100a tranzyt cudzoziemca wydalanego z RP drogą powietrzną ust. 6, art. 101 zatrzymanie cudzoziemca ust. 7, art. 109 finansowanie strzeżonych ośrodków ust. 2 i 3, art. 118 świadczenia zdrowotne dla cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia ust. 2, art. 123 rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów w celu wydalenia ust. 1 i art. 142 tryb powoływania i wymogi wobec Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 521 utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 delegacja ustawowa ust. 1 i 3, art. 21 Urząd do Spraw Cudzoziemców ust. 3, art. 26 delegacja ustawowa ust. 1, art. 33 decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP ust. 5, art. 36 delegacja ustawowa ust. 1, art. 46 delegacja ustawowa, art. 47 zatrzymanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego ust. 2, art. 57 niewykonanie zobowiązań przez zapraszającego ust. 1, art. 63 delegacja ustawowa, art. 80 delegacja ustawowa ust. 1, art. 89 delegacja ustawowa ust. 1, art. 97 delegacja ustawowa ust. 1, art. 107 delegacja ustawowa ust. 1, art. 139 uchylony, art. 146 uchylony, art. 150 rozporządzenie w sprawie środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec ust. 1, art. 157 rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca prowadzącego badania naukowe lub korzystającego z mobilności ust. 1, art. 204 delegacja ustawowa ust. 1, art. 222 delegacja ustawowa ust. 1, art. 239 delegacja ustawowa ust. 1, art. 285 delegacja ustawowa ust. 1, art. 287 delegacja ustawowa ust. 1, art. 312 delegacja ustawowa, art. 339 rozporządzenie w sprawie obliczania kosztów doprowadzenia cudzoziemca do granicy innego państwa ust. 1, art. 365 wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną ust. 4, art. 394 zatrzymanie cudzoziemca ust. 6, art. 409 delegacja ustawowa i art. 427 delegacja ustawowa ust. 1 niniejszej ustawy,
2)
art. 10 prawo pochowania zwłok, postępowanie ze zwłokami niepochowanymi przez podmioty uprawnione ust. 5a ustawy zmienianej w art. 467 zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 prawo pochowania zwłok, postępowanie ze zwłokami niepochowanymi przez podmioty uprawnione ust. 5a ustawy zmienianej w art. 467 zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 94a uchylony ust. 6 ustawy zmienianej w art. 474 zmiana ustawy o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94a uchylony ust. 6 ustawy zmienianej w art. 474 zmiana ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 488 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 488 zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. poz. 1573, z 2012 r. poz. 589 i 769 oraz z 2013 r. poz. 628).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 zmiana ustawy o Straży Granicznej pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 zmiana ustawy o Straży Granicznej pkt 3 lit. b oraz art. 470 zmiana ustawy o Straży Granicznej pkt 4, 5 i 11-16, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1650]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...