• Ustawa o czasie pracy kie...
  27.10.2021

Ustawa o czasie pracy kierowców

Stan prawny aktualny na dzień: 27.10.2021

Dz.U.2019.0.1412 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Obserwuj akt

Rozdział 3. Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany:
1)
poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz
2)
uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:
a) o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.
1.
Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
1)
zapisów na wykresówkach;
2)
wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3)
plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4)
innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
5)
rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.
1a.
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.
1b.
Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w formie wskazanej w ust. 1, lub których dotyczy ust. 1a, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.
2.
Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:
1)
udostępnia kierowcy na jego wniosek;
2)
przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.
Orzeczenia: 25
Warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
Orzeczenia: 2
Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1a, i osób, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b.
1.
Czasem pracy przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1a, i osób, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b, jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności, o których mowa w art. 6 pojęcie czasu pracy kierowcy ust. 1.
2.
Do czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b, wlicza się czas pozostawania w gotowości, o której mowa w art. 6 pojęcie czasu pracy kierowcy ust. 2.
1.
Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin
w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
2.
Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
3.
Czas pracy określony w ust. 1 i 2 obowiązuje:
1)
przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1a, i osoby, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b – niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują przewóz drogowy;
2)
przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1a, i osoby, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b – jeżeli jednocześnie są zatrudnieni jako kierowcy na podstawie stosunku pracy.
4.
Przepisy art. 13 przerwa na odpoczynek ust. 1, art. 21 praca w porze nocnej i art. 27 normy dotyczące przerw w prowadzeniu i okresów odpoczynku określone w przepisach UE ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5.
Do określenia okresu odpoczynku stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) 561/2006 albo umowy AETR.
1.
Ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1a, prowadzi ten przedsiębiorca.
2.
Ewidencję czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b, prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.
3.
Przepis art. 25 ewidencja czasu pracy kierowców ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1.
Ewidencję czasu pracy, o której mowa w art. 26d ewidencja czasu pracy kierowców nie pozostających w stosunku pracy, przechowuje się przez okres dwóch lat po zakończeniu okresu nią objętego.
2.
Podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy wydaje osobom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1b, kopię ewidencji czasu pracy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...