• Art. 36a. - Przeznaczeni...
  01.03.2024

Art. 36a. dochody samorz. ter.


Przeznaczenie środków rezerwy

1.
Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, mogą być przeznaczone dla:
1)
gmin, powiatów i województw, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
2)
jednostek samorządu terytorialnego:
a) realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach,
b) w których w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń wystąpiły straty w ich majątku,
c) udzielających pomocy repatriantom i członkom ich rodzin,
d) w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami społecznymi lub gospodarczymi tych jednostek niewynikającymi z realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w lit. a;
3)
gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, i w których wskaźnik G przyjęty do wyliczenia wpłat na rok budżetowy jest niższy od 2000% wskaźnika Gg.
2.
Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa:
1)
w ust. 1 pkt 2 lit. a – są dzielone z uwzględnieniem wysokości środków przekazanych na te zadania z budżetu państwa w roku bazowym lub wysokości wydatków na te zadania wykonanych w roku bazowym;
2)
w ust. 1 pkt 2 lit. b – są dzielone z uwzględnieniem wysokości strat w majątku danej jednostki w stosunku do jej dochodów własnych;
3)
w ust. 1 pkt 2 lit. c – są dzielone z uwzględnieniem wydatków wykonanych w roku bazowym lub planowanych na ten cel w roku budżetowym przez jednostkę w stosunku do jej dochodów własnych.
3.
Podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego:
1)
kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych w ust. 1;
2)
wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów;
3)
szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów.
4.
W przypadku nieuzgodnienia podziału w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w następujący sposób:
1)
część rezerwy pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 21a podział kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 6, rozdziela się między gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę w łącznej kwocie wpłat dokonanych przez wszystkie gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
2)
część rezerwy pochodzącą z nienależnych kwot subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 1 pkt 1, rozdziela się między powiaty, które otrzymały w roku bazowym dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej, o której mowa w art. 87 przepis przejściowy ust. 1, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych
przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
5.
Podział rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, następuje nie później niż do dnia 16 grudnia roku budżetowego.
6.
Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba mieszkańców oraz w odniesieniu do:
1)
gmin – dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3 pkt 1–8, za rok bazowy ustalone z uwzględnieniem art. 32 podstawa do wyliczenia wskaźników i kwot ust. 3 oraz planowane na rok budżetowy dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3 pkt 9 i 10 z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ... ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, ustalone na rok budżetowy;
2)
powiatów – dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 3, planowane na rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ... ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa, ustalone na rok budżetowy;
3)
województw – dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ust. 3, planowane na rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., powiększone o część wyrównawczą, regionalną i zwiększenie kwoty
podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ... ust. 1, ustalone na rok budżetowy
oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, ustalone na rok budżetowy.
7.
Do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się dochody i wydatki wykazane za rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego, a jeżeli podział rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, następuje przed dniem 1 sierpnia roku budżetowego – z uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywany jest podział.
Art. 36a. Przeznaczenie środków rezerwy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...