• Art. 38. doch. jst - Odpo...
  01.03.2024

Art. 38. dochody samorz. ter.


Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do nienależnie otrzymanych kwot części subwencji ogólnej

1.
O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do nienależnych kwot części subwencji ogólnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem rozdziałów 6a, 9a–12 i 15 oraz:
1)
rozdziału 7a, a także art. 55 umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym § 2 i art. 57 zmiana ustawy o lasach tej ustawy – w odniesieniu do kwot, o które została zmniejszona w roku budżetowym część wyrównawcza, równoważąca, regionalna lub rozwojowa subwencji ogólnej wraz z odsetkami;
2)
rozdziałów 6 i 7a tej ustawy – w odniesieniu do kwot, o które została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na rok budżetowy oraz do nienależnie otrzymanych w latach poprzedzających rok budżetowy kwot części oświatowej subwencji ogólnej, przy czym przepisy działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 6 i 7;
3)
art. 57 umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika i art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy – w odniesieniu do nienależnie otrzymanych w latach poprzedzających rok budżetowy kwot części wyrównawczej, równoważącej, regionalnej lub rozwojowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami.
2.
Przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa kompetencje organu podatkowego wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
3.
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, za lata poprzedzające rok budżetowy, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 2 pkt 1.
4.
W przypadku gdy kwota podlegająca zwrotowi do budżetu państwa, wynikająca z wydanych w danym roku ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, lub z dokumentów, o których mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 1, wraz z odsetkami, przekracza:
1)
3% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, ale nie przekracza 6% tych dochodów – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 2 równych ratach rocznych,
2)
6% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, ale nie przekracza 12% tych dochodów – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 3 równych ratach rocznych,
3)
12% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 5 równych ratach rocznych
– w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, przy czym pierwsza rata podlega zwrotowi w roku następującym po roku, w którym decyzja, o której mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub jednostka złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 2 pkt 1.
5.
Podstawę do wyliczenia relacji, o której mowa w ust. 4, stanowią dochody podatkowe uwzględnione do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej odpowiednio dla gmin, powiatów i województw na rok, w którym decyzja, o której mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 2 pkt 1.
6.
W przypadku miast na prawach powiatu ustalenie relacji, o której mowa w ust. 4, następuje odrębnie w odniesieniu do dochodów podatkowych w części przysługującej gminom lub powiatom.
Art. 38. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podat... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...