• Art. 76. doch. jst - Prze...
  01.03.2024

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.2267 t.j. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 76. dochody samorz. ter.


Przepis przejściowy

1.
W roku 2004 część równoważącą subwencji ogólnej, o której mowa w art. 21 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ust. 1, otrzymują gminy, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych, z zastrzeżeniem art. 83 przepis przejściowy ust. 2.
2.
Przez dochody bazowe gminy rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 3, wykazane w sprawozdaniach i wnioskach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów, łączne dochody z tytułu:
1)
dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez gminy w 2002 r. zadań bieżących, o których mowa w art. 18 zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w art. 61 zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz w art. 10 uchylony ust. 1 ustawy wymienionej w art. 69 zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z tym dniem;
2)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
4)
części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin;
5)
części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin - w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych;
6)
rekompensaty, w formie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, utraconych w 2002 r. dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z art. 12 użytki i grunty zwolnione od podatku rolnego ust. 1 pkt 4-6 i ust. 3, art. 13 ulga inwestycyjna ust. 1, art. 13a uchylony ust. 1 i 2, art. 13b obniżenie podatku rolnego na terenach podgórskich i górskich ust. 1 i art. 13c ulgi w podatku rolnym w razie klęski żywiołowej ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. poz. 431, z późn. zm.), z art. 62 uchylony ust. 1 ustawy wymienionej w art. 57 zmiana ustawy o lasach oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 388, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.
3.
Dochody bazowe gminy, o których mowa w ust. 2, pomniejsza się o wpłatę na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej ustaloną na 2002 r.
4.
Przez dochody przeliczeniowe gminy rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 5, łączne dochody:
1)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększonych do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku w wysokości 33,80 %;
2)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3)
z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 1, ustalonej na 2004 r.
5.
Dochody przeliczeniowe gminy, o których mowa w ust. 4, pomniejsza się o wpłatę określoną w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, ustaloną na 2004 r.
6.
Wysokość należnej gminie części równoważącej subwencji ogólnej ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się dla danej gminy różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;
2)
oblicza się współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danej gminy w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich gmin;
3)
współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 21 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin;
4)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wysokość należnej gminie części równoważącej jest równa różnicy, obliczonej dla gminy w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa rezerwę subwencji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa ust. 2 pkt 1;
5)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wysokość należnej gminie części równoważącej jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
Art. 76. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...