• Ustawa o dochodach jednos...
  01.03.2024

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.2267 t.j. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 5. Zasady i tryb przekazywania części subwencji ogólnej

1.
Podstawę do wyliczenia wskaźników G, Gg, P, Pp, W i Ww oraz kwot, o których mowa w art. 21a podział kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ust. 1 pkt 3, stanowią:
1)
w odniesieniu do dochodów określonych w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3 pkt 1–8 – dochody wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego;
2)
w odniesieniu do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – dochody planowane na rok budżetowy, z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego.
2.
Podstawę do wyliczenia kwot, o których mowa w art. 21a podział kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a podział kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią wydatki wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego.
3.
W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której mowa w art. 21a podział kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych.
4.
Przy wyliczaniu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok budżetowy uwzględnia się gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie, ujęte w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) - według stanu na dzień 1 stycznia roku bazowego.
5.
Do wyliczenia kwot subwencji ogólnej przyjmuje się dane o długości dróg powiatowych, dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu oraz powierzchni dróg wojewódzkich, zawarte w informacji o sieci dróg publicznych, o której mowa w art. 18 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768 i 1783), przekazane przez ministra właściwego do spraw transportu do dnia 31 maja roku bazowego - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje właściwe jednostki samorządu terytorialnego o:
1)
rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – w terminie do dnia 15 października roku bazowego;
2)
rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej, oraz o kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej;
3)
zmianach kwot części subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy tej części subwencji;
4)
środkach wynikających z podziału rezerw, o których mowa w art. 26 rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa ust. 1 i art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1.
1a.
Informacje, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Jeżeli roczne kwoty części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały ustalone w innej wysokości niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje rozliczenia środków należnych i przekazanych:
1)
w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od rat należnych - zwiększając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
w przypadku, gdy raty przekazane są większe od rat należnych - zmniejszając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a jeżeli różnica jest wyższa od jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wstrzymując przekazywanie rat aż do zlikwidowania powstałej nadpłaty.
3.
Pozostałe po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ust. 2 raty części subwencji ogólnej wynoszą 1/12 kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a raty części oświatowej subwencji ogólnej - 1/13 (2/13 za marzec) kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4.
Jeżeli roczne kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały ustalone w innej wysokości niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -jednostka samorządu terytorialnego dokonuje rozliczenia środków należnych i przekazanych:
1)
w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od rat należnych - zwiększając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
w przypadku, gdy raty przekazane są większe od należnych - zmniejszając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotą należną za dany okres ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a jeżeli różnica jest wyższa od jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wstrzymując przekazywanie rat aż do zlikwidowania powstałej nadpłaty.
5.
Pozostałe po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ust. 4 raty wpłat wynoszą 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego:
1)
część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
2)
część wyrównawczą i rozwojową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie do 15. dnia każdego miesiąca;
3)
część równoważącą i regionalną subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.
1a.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo przejściowego ograniczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać raty części oświatowej, wyrównawczej, rozwojowej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej wszystkim uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone w ust. 1.
2.
Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych od kwoty subwencji nieprzekazanej w terminach określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3.
W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym.
4.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 3, i minister właściwy do spraw finansów publicznych przy przekazywaniu środków z tytułów, o których mowa w ust. 1, nie dotrzyma terminów określonych w tym przepisie - jednostce samorządu terytorialnego nie przysługują odsetki, o których mowa w ust. 2.
5.
Dodatkowe opłaty związane z niedopełnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku, o którym mowa w ust. 3, pobierane przez bank prowadzący obsługę budżetu państwa obciążają jednostkę samorządu terytorialnego, która niezwłocznie, bez wezwania, dokonuje zwrotu tych opłat.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 91 przepis przejściowy. Od kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.
2.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie dokonała w terminie – w całości lub w części – wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania z tytułu wpłat wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.
3.
Do wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem rozdziałów 6a,7a, 9a–12 i 15.
4.
(uchylony)
5.
Do egzekucji wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
1.
W przypadku gdy część wyrównawcza, równoważąca, regionalna lub rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego jest wyższa od należnej lub wpłata, o której mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, jest niższa od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:
1)
zmniejsza kwotę części subwencji ogólnej ustalonej na rok budżetowy oraz:
a) potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji, a jeżeli nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od jednej raty – wstrzymuje przekazywanie rat, bądź gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od kwoty pozostałej do przekazania do końca roku budżetowego – wstrzymuje przekazywanie rat i zobowiązuje do zwrotu pozostałej części nienależnej kwoty subwencji,
b) zobowiązuje do zapłaty odsetek, ustalonych jak dla zaległości podatkowych, od nienależnie otrzymanej kwoty, wynikającej ze zmniejszenia tej części subwencji;
2)
w zakresie części subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy – zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty części subwencji ogólnej wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że jednostka ta dokonała wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych;
3)
zwiększa kwotę wpłaty od jednostki samorządu terytorialnego oraz zobowiązuje do zapłaty należnej kwoty wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.
2.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli nienależna kwota danej części subwencji ogólnej lub kwota, o którą zaniżono wpłatę, jest niższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok, na który ustalono zawyżoną kwotę subwencji ogólnej lub w którym wpłata była niższa od należnej, obowiązującego w dniu przekazania informacji, o której mowa w art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 2.
3.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
4.
Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego:
1)
w roku budżetowym – podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2)
w zakresie części subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy – podlegają zwrotowi do budżetu państwa i stanowią wydatek budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia właściwą regionalną izbę obrachunkową o dokonanych korektach kwoty części subwencji ogólnej lub wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw.
6.
Uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego kwoty części wyrównawczej, równoważącej, regionalnej i rozwojowej subwencji ogólnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwrócone po dniu 15 grudnia roku budżetowego nie tworzą rezerwy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, lecz podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
7.
Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podlegają wpłacie do budżetu państwa.
8.
Odsetki od kwot, o których mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego nalicza:
1)
od dnia następującego po dniu, w którym obciążono rachunek bankowy budżetu państwa na podstawie polecenia przelewu z tytułu każdej kolejnej zawyżonej raty odpowiedniej części subwencji ogólnej, a w przypadku wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw – od dnia następującego po dniu, w którym wpłata powinna być dokonana w prawidłowej wysokości;
2)
do dnia:
a) zwrotu na rachunek budżetu państwa nienależnej kwoty lub
b) potrącenia nienależnej kwoty, lub
c) obciążenia rachunku jednostki samorządu terytorialnego na podstawie polecenia przelewu z tytułu wpłaty.
9.
Odsetek od kwot, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się, jeżeli:
1)
jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część wyrównawczą, równoważącą, regionalną lub rozwojową subwencji ogólnej, w kwocie wyższej od należnej albo dokonała wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, w kwocie niższej od należnej, z przyczyn od siebie niezależnych lub
2)
podstawą do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są korekty sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, złożone do właściwych regionalnych izb obrachunkowych po dniu 30 czerwca roku bazowego, ale przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy.
10.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie mogą być wydane po upływie 5 lat, licząc od końca roku budżetowego, za który sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające dane stanowiące podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłat.
11.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego w roku budżetowym, z przyczyn od niej niezależnych, otrzymała część wyrównawczą, równoważącą, regionalną lub rozwojową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej lub dokonała wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, w kwocie wyższej od należnej – jednostce tej przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonej kwoty dokonanych wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw.
12.
Przyznanie wyrównania różnicy między zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrotu zawyżonej kwoty dokonanych wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wniosek o wyrównanie różnicy między zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonej kwoty dokonanych wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć do końca roku następującego po roku budżetowym, w którym otrzymała zaniżoną kwotę części subwencji ogólnej lub dokonała wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, w kwocie wyższej od należnej.
13.
Od kwoty stanowiącej różnicę między zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub od kwoty stanowiącej różnicę między zawyżoną kwotą wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, a kwotą należną, jednostce samorządu terytorialnego przysługują odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po zakończeniu roku budżetowego, w którym jednostka otrzymała zaniżoną kwotę części subwencji ogólnej lub dokonała wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, w kwocie wyższej od należnej.
14.
Odsetek od kwot, o których mowa w ust. 13, nie nalicza się w przypadku, gdy różnica między zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną lub między zawyżoną kwotą dokonanych wpłat, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, a kwotą należną:
1)
powstała w wyniku przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego nieprawidłowych danych w sprawozdaniach i informacjach, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów odrębnych;
2)
jest niższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok, na który ustalono zaniżoną kwotę odpowiedniej części subwencji ogólnej lub w którym dokonana wpłata była wyższa od należnej.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, mogą być przeznaczone dla:
1)
gmin, powiatów i województw, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
2)
jednostek samorządu terytorialnego:
a) realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach,
b) w których w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń wystąpiły straty w ich majątku,
c) udzielających pomocy repatriantom i członkom ich rodzin,
d) w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami społecznymi lub gospodarczymi tych jednostek niewynikającymi z realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w lit. a;
3)
gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, i w których wskaźnik G przyjęty do wyliczenia wpłat na rok budżetowy jest niższy od 2000% wskaźnika Gg.
2.
Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa:
1)
w ust. 1 pkt 2 lit. a – są dzielone z uwzględnieniem wysokości środków przekazanych na te zadania z budżetu państwa w roku bazowym lub wysokości wydatków na te zadania wykonanych w roku bazowym;
2)
w ust. 1 pkt 2 lit. b – są dzielone z uwzględnieniem wysokości strat w majątku danej jednostki w stosunku do jej dochodów własnych;
3)
w ust. 1 pkt 2 lit. c – są dzielone z uwzględnieniem wydatków wykonanych w roku bazowym lub planowanych na ten cel w roku budżetowym przez jednostkę w stosunku do jej dochodów własnych.
3.
Podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego:
1)
kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych w ust. 1;
2)
wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów;
3)
szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów.
4.
W przypadku nieuzgodnienia podziału w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w następujący sposób:
1)
część rezerwy pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 21a podział kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 6, rozdziela się między gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę w łącznej kwocie wpłat dokonanych przez wszystkie gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
2)
część rezerwy pochodzącą z nienależnych kwot subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 1 pkt 1, rozdziela się między powiaty, które otrzymały w roku bazowym dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej, o której mowa w art. 87 przepis przejściowy ust. 1, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych
przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
5.
Podział rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, następuje nie później niż do dnia 16 grudnia roku budżetowego.
6.
Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba mieszkańców oraz w odniesieniu do:
1)
gmin – dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3 pkt 1–8, za rok bazowy ustalone z uwzględnieniem art. 32 podstawa do wyliczenia wskaźników i kwot ust. 3 oraz planowane na rok budżetowy dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3 pkt 9 i 10 z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ... ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, ustalone na rok budżetowy;
2)
powiatów – dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 3, planowane na rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ... ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa, ustalone na rok budżetowy;
3)
województw – dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ust. 3, planowane na rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c ..., powiększone o część wyrównawczą, regionalną i zwiększenie kwoty
podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ... ust. 1, ustalone na rok budżetowy
oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, ustalone na rok budżetowy.
7.
Do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się dochody i wydatki wykazane za rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego, a jeżeli podział rezerwy, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, następuje przed dniem 1 sierpnia roku budżetowego – z uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywany jest podział.
Rezerwa, o której mowa w art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 4 pkt 1, może być zwiększona środkami z rezerwy celowej budżetu państwa w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na poziom dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Podziału tych środków między jednostki samorządu terytorialnego dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Przepisów art. 36a przeznaczenie środków rezerwy nie stosuje się.
1.
W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:
1)
zmniejsza o odpowiednią kwotę część oświatową subwencji ogólnej w zakresie subwencji na rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji, a jeżeli nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od jednej raty - wstrzymuje przekazywanie rat, bądź gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od kwoty pozostałej do przekazania do końca roku budżetowego - wstrzymuje przekazywanie rat i zobowiązuje do zwrotu pozostałej części nienależnej kwoty części subwencji;
2)
zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji, chyba że jednostka ta dokonała wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot - w zakresie subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy.
1a.
Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
1b.
Jeżeli nienależna kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest niższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok, na który ustalono zawyżoną kwotę tej części subwencji ogólnej, obowiązującego w dniu przekazania informacji, o której mowa w art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 2, decyzji, o których mowa w ust. 1, nie wydaje się, a na jednostce samorządu terytorialnego nie ciąży obowiązek zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do budżetu państwa.
2.
W przypadku określonym w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia właściwą regionalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego:
1)
ustalone na rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu państwa i zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w art. 28 ustalanie kwoty na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 2;
2)
za lata poprzedzające rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu państwa i stanowią wydatek budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3a.
Uzyskana nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwrócona po 31 października roku budżetowego nie zwiększa rezerwy, o której mowa w art. 28 ustalanie kwoty na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 2, lecz podlega zwrotowi do budżetu państwa.
4.
Jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zostały przekazane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 2.
5.
Przepis art. 36 rozliczanie otrzymanej części wyrównawczej, równoważącej lub regionalnej subwencji ogólnej ust. 10 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 27 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Jeżeli ze sprawozdania z audytu lub wyniku kontroli sporządzonego przez organ kontroli państwowej lub nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wyższą od należnej, to dokumenty te stanowią podstawę do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji.
2.
Jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 1:
1)
składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oświadczenie, w którym uznaje zasadność zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, albo
2)
występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o skierowanie sprawy zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na drogę postępowania administracyjnego.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, doręcza się również organowi, który przeprowadzał audyt lub kontrolę.
4.
Wierzycielem zobowiązania wynikającego z oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera co najmniej:
1)
nazwę jednostki samorządu terytorialnego;
2)
wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa;
3)
wskazanie roku budżetowego, którego dotyczy nienależnie otrzymana kwota;
4)
wskazanie dokumentu, z którego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej;
5)
datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.
6.
W przypadku wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, od nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w latach poprzedzających rok budżetowy nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych, od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, do dnia zapłaty.
7.
W przypadku niedokonania czynności, o których mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w tym przepisie, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję administracyjną. W decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ustala się kwotę podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych, od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, do dnia zapłaty.
8.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692 i 1967).
9.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, mając na względzie, że dokument ten będzie stanowić podstawę stosowania egzekucji administracyjnej oraz powinien zawierać pouczenie, że oświadczenie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
1.
O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do nienależnych kwot części subwencji ogólnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem rozdziałów 6a, 9a–12 i 15 oraz:
1)
rozdziału 7a, a także art. 55 umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym § 2 i art. 57 zmiana ustawy o lasach tej ustawy – w odniesieniu do kwot, o które została zmniejszona w roku budżetowym część wyrównawcza, równoważąca, regionalna lub rozwojowa subwencji ogólnej wraz z odsetkami;
2)
rozdziałów 6 i 7a tej ustawy – w odniesieniu do kwot, o które została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na rok budżetowy oraz do nienależnie otrzymanych w latach poprzedzających rok budżetowy kwot części oświatowej subwencji ogólnej, przy czym przepisy działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 6 i 7;
3)
art. 57 umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika i art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy – w odniesieniu do nienależnie otrzymanych w latach poprzedzających rok budżetowy kwot części wyrównawczej, równoważącej, regionalnej lub rozwojowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami.
2.
Przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa kompetencje organu podatkowego wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
3.
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, za lata poprzedzające rok budżetowy, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 2 pkt 1.
4.
W przypadku gdy kwota podlegająca zwrotowi do budżetu państwa, wynikająca z wydanych w danym roku ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, lub z dokumentów, o których mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 1, wraz z odsetkami, przekracza:
1)
3% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, ale nie przekracza 6% tych dochodów – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 2 równych ratach rocznych,
2)
6% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, ale nie przekracza 12% tych dochodów – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 3 równych ratach rocznych,
3)
12% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 5 równych ratach rocznych
– w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, przy czym pierwsza rata podlega zwrotowi w roku następującym po roku, w którym decyzja, o której mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub jednostka złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 2 pkt 1.
5.
Podstawę do wyliczenia relacji, o której mowa w ust. 4, stanowią dochody podatkowe uwzględnione do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej odpowiednio dla gmin, powiatów i województw na rok, w którym decyzja, o której mowa w art. 37 część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego wyższa od należnej ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 37a zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ust. 2 pkt 1.
6.
W przypadku miast na prawach powiatu ustalenie relacji, o której mowa w ust. 4, następuje odrębnie w odniesieniu do dochodów podatkowych w części przysługującej gminom lub powiatom.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...