• Ustawa o dochodach jednos...
  01.03.2024

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.2267 t.j. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Łączną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 28 ustalanie kwoty na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ust. 1, w 2004 r. zwiększa się o środki:
1)
na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
2)
na finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
3)
na wdrożenie obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego określonego w art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 60 zmiana ustawy o kulturze fizycznej, dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych;
4)
na zadania własne związane z przejętymi szkołami artystycznymi, prowadzonymi dotychczas na podstawie porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
5)
na zadania własne związane z prowadzeniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
2.
Do wyliczenia środków na zadania własne jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przyjmuje się kwoty dotacji celowych ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2003 na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Łączną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 28 ustalanie kwoty na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 1, w 2005 r. zwiększa się o środki na wdrożenie obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego określonego w art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 60 zmiana ustawy o kulturze fizycznej dla uczniów gimnazjów.
Porównania: 1
Rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ustalanie kwoty na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 2, na rok 2004 ustala się w wysokości 1 %.
Porównania: 1
1.
W celu wyliczenia na 2004 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa przyjmuje się dochody podatkowe gminy, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 83 przepis przejściowy ust. 1.
2.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału gmin we wpływach z tego podatku w wysokości 37,42 %.
Porównania: 1
1.
W celu wyliczenia na 2005 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa przyjmuje się dochody podatkowe gminy, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału gmin we wpływach z tego podatku w wysokości 37,42 %.
Porównania: 1
1.
W roku 2004 część równoważącą subwencji ogólnej, o której mowa w art. 21 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ust. 1, otrzymują gminy, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych, z zastrzeżeniem art. 83 przepis przejściowy ust. 2.
2.
Przez dochody bazowe gminy rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 3, wykazane w sprawozdaniach i wnioskach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów, łączne dochody z tytułu:
1)
dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez gminy w 2002 r. zadań bieżących, o których mowa w art. 18 zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w art. 61 zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz w art. 10 uchylony ust. 1 ustawy wymienionej w art. 69 zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z tym dniem;
2)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
4)
części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin;
5)
części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin - w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych;
6)
rekompensaty, w formie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, utraconych w 2002 r. dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z art. 12 użytki i grunty zwolnione od podatku rolnego ust. 1 pkt 4-6 i ust. 3, art. 13 ulga inwestycyjna ust. 1, art. 13a uchylony ust. 1 i 2, art. 13b obniżenie podatku rolnego na terenach podgórskich i górskich ust. 1 i art. 13c ulgi w podatku rolnym w razie klęski żywiołowej ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. poz. 431, z późn. zm.), z art. 62 uchylony ust. 1 ustawy wymienionej w art. 57 zmiana ustawy o lasach oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 388, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.
3.
Dochody bazowe gminy, o których mowa w ust. 2, pomniejsza się o wpłatę na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej ustaloną na 2002 r.
4.
Przez dochody przeliczeniowe gminy rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 5, łączne dochody:
1)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększonych do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku w wysokości 33,80 %;
2)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3)
z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa ust. 1, ustalonej na 2004 r.
5.
Dochody przeliczeniowe gminy, o których mowa w ust. 4, pomniejsza się o wpłatę określoną w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, ustaloną na 2004 r.
6.
Wysokość należnej gminie części równoważącej subwencji ogólnej ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się dla danej gminy różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;
2)
oblicza się współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danej gminy w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich gmin;
3)
współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 21 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin;
4)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wysokość należnej gminie części równoważącej jest równa różnicy, obliczonej dla gminy w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa rezerwę subwencji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa ust. 2 pkt 1;
5)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wysokość należnej gminie części równoważącej jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
Porównania: 1
1.
W celu wyliczenia na 2004 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa, przyjmuje się dochody podatkowe powiatu, o których mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 84 przepis przejściowy ust. 1.
2.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału powiatów we wpływach z tego podatku w wysokości 8,00 %.
3.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla danego powiatu ustala się jako łączną kwotę dochodów z tego tytułu, wykazanych przez gminy, położone na terenie tego powiatu, w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszoną do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału powiatów we wpływach z tego podatku w wysokości 1,00 %.
Porównania: 1
1.
W celu wyliczenia na 2005 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa, przyjmuje się dochody podatkowe powiatu, o których mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału powiatów we wpływach z tego podatku w wysokości 8,00 %.
3.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się jako łączną kwotę dochodów z tego tytułu wykazanych przez gminy, położone na terenie danego powiatu, w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszoną do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału powiatów we wpływach z tego podatku w wysokości 1,00 %.
Porównania: 1
1.
W roku 2004 część równoważącą subwencji ogólnej, o której mowa w art. 23 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ust. 1, otrzymują powiaty, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych, z zastrzeżeniem art. 84 przepis przejściowy ust. 2.
2.
Przez dochody bazowe powiatu rozumie się, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach za 2002 r. sporządzonych przez właściwych dysponentów, łączne dochody z tytułu:
1)
dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez powiaty w 2002 r., zadań bieżących, o których mowa w art. 53 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ust. 2a ustawy wymienionej w art. 52 zmiana ustawy - Karta Nauczyciela - w zakresie dotyczącym nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych będących emerytami i rencistami, w art. 10a pkt 7 i 11b i art. 11a pkt 7 ustawy wymienionej w art. 54 zmiana ustawy o pomocy społecznej, w art. 5 podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną ust. 1 pkt 2, art. 19 podmioty sporządzające plany urządzenia lasu ust. 3, art. 21 sporządzanie planów urządzenia lasu i inwentaryzacji ich stanu, wykładanie planów do publicznego wglądu ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 zatwierdzanie planu urządzenia lasu ust. 5, art. 23 zmiana planu urządzenia lasu ust. 4 i art. 36 grunty przekazane w zarząd Lasów Państwowych ust. 2 ustawy wymienionej w art. 57 zmiana ustawy o lasach oraz w art. 6 i art. 6a ustawy wymienionej w art. 59 zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z tym dniem,
2)
części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów za 2002 r., z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji oraz środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 000 pojazdów na dobę,
3)
części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.,
4)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.,
5)
dochodów, o których mowa w art. 23 podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania ust. 3 ustawy wymienionej w art. 63 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami za 2002 r.
- powiększone o 3 %.
3.
Przez dochody przeliczeniowe powiatu rozumie się, zastrzeżeniem ust. 4, łączne dochody:
1)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów z tytułu:
a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększonego do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 8,00 %,
b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego jako łączna kwota dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2002 r. przez gminy położone na obszarze danego powiatu, zmniejszona do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 1,00 %,
c) dochodów, o których mowa w art. 23 podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania ust. 3 ustawy wymienionej w art. 63 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami , zwiększonych do wysokości wynikającej ze wskaźnika udziału w tych dochodach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 r.;
2)
z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 1, ustalonej na 2004 r.
4.
Dochody przeliczeniowe powiatu, o których mowa w ust. 3, pomniejsza się o wpłatę, określoną w art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa, ustaloną na 2004 r.
5.
Wysokość należnej powiatowi części równoważącej subwencji ogólnej ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się dla danego powiatu różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;
2)
oblicza się współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego powiatu w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich powiatów;
3)
współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez łączną kwotę części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów;
4)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wysokość należnej powiatowi części równoważącej jest równa różnicy obliczonej dla powiatu w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa rezerwę subwencji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa ust. 2 pkt 1;
5)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wysokość należnej powiatowi części równoważącej jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
Porównania: 1
1.
W celu wyliczenia na 2004 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 31 uchylony, przyjmuje się dochody podatkowe województwa, o których mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 11,90 %.
Porównania: 1
1.
W celu wyliczenia na 2005 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 31 uchylony, przyjmuje się dochody podatkowe województwa, o których mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 11,90 %.
Porównania: 1
1.
W 2004 r. kwotę, stanowiącą 30 % części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 uchylony ust. 8, dzieli się między województwa, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.
2.
Przez dochody bazowe województwa rozumie się, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów, łączne dochody z tytułu:
1)
dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez województwa w 2002 r. zadań, o których mowa w art. 8a finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów ustawy wymienionej w art. 58 zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w art. 21 finansowanie zadań służby medycyny pracy ust. 1 ustawy wymienionej w art. 62 zmiana ustawy o służbie medycyny pracy oraz w art. 40 uchylony ust. 1 ustawy wymienionej w art. 70 zmiana ustawy o transporcie kolejowym - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz w art. 5 ustawy wymienionej w art. 59 zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
2)
dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez powiaty w 2002 r. zadań, o których mowa w art. 11b ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 54 zmiana ustawy o pomocy społecznej - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
3)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
4)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
5)
części drogowej subwencji ogólnej dla województw za 2002 r., z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji;
6)
części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.
3.
Przez dochody przeliczeniowe województwa rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 4, łączne dochody:
1)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2)
wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększonego do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 10,80 %;
3)
ustalone na 2004 r., z tytułu:
a) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw,
b) kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa w art. 25 uchylony ust. 2, 4 i 6.
4.
Dochody przeliczeniowe województwa, o których mowa w ust. 3, pomniejsza się o wpłatę określoną w art. 31 uchylony, ustaloną na 2004 r.
5.
Wysokość należnej województwu kwoty ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się dla danego województwa różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;
2)
oblicza się współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego województwa w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich województw;
3)
współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez wskaźnik 0,30 i łączną kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 uchylony, ust. 1;
4)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi i dochodami przeliczeniowymi województwa - wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 1, jest równa różnicy obliczonej dla województwa w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa rezerwę subwencji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa ust. 2 pkt 1;
5)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi i dochodami przeliczeniowymi województwa - wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 1, jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
Porównania: 1
1.
W celu ustalenia dochodów podatkowych stanowiących podstawę do wyliczenia, zgodnie z art. 74 przepis przejściowy na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa i wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa sumuje się:
1)
dochody z tytułów, o których mowa w art. 20 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , kwota podstawowa, ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów przez:
a) gminy warszawskie utworzone ustawą z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.) oraz gminę Wesoła, zwane dalej "gminami warszawskimi" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,
b) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;
2)
dochody z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dotacji na oświetlenie dróg, wykazane w sprawozdaniu, sporządzonym na podstawie odrębnych przepisów, przez związek komunalny miasta stołecznego Warszawy utworzony ustawą wymienioną w pkt 1 lit. a, zwany dalej "związkiem komunalnym m. st. Warszawy" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.
2.
W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 76 przepis przejściowy:
1)
przy ustalaniu dochodów bazowych z tytułów, o których mowa w art. 76 przepis przejściowy ust. 2, sumuje się dochody wykazane:
a) w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:
– gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,
– miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,
b) w informacjach sporządzonych przez właściwych dysponentów za 2002 r. - w odniesieniu do dochodów z tytułów, o których mowa w art. 76 przepis przejściowy ust. 2 pkt 1:
– za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. - dla gmin warszawskich,
– za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. - dla miasta stołecznego Warszawy;
2)
wpłatę na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej na 2002 r., o której mowa w art. 76 przepis przejściowy ust. 3, ustala się jako sumę wpłat ustalonych na 2002 r. dla gmin warszawskich za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. i dla miasta stołecznego Warszawy za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;
3)
przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o których mowa w art. 76 przepis przejściowy ust. 4 pkt 1, sumuje się dochody wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:
a) gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,
b) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Porównania: 1
1.
W celu ustalenia dochodów podatkowych stanowiących podstawę do wyliczenia, zgodnie z art. 77 przepis przejściowy, na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, oraz wpłat, określonych w art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa, sumuje się dochody z tytułów, o których mowa w art. 22 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów przez:
1)
powiat warszawski - zniesiony ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087), zwany dalej "powiatem warszawskim" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.;
2)
miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
2.
W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z art. 79 przepis przejściowy :
1)
przy ustalaniu dochodów bazowych z tytułów, o których mowa w art. 79 przepis przejściowy ust. 2, sumuje się dochody wykazane:
a) w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:
– powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,
– miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,
b) w informacjach sporządzonych przez właściwych dysponentów za 2002 r. - w odniesieniu do dochodów z tytułów, o których mowa w art. 79 przepis przejściowy ust. 2 pkt 1:
– za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. dla powiatu warszawskiego,
– za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. dla miasta stołecznego Warszawy,
– za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. dla związku komunalnego m. st. Warszawy, w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 3;
2)
przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o których mowa w art. 79 przepis przejściowy ust. 3 pkt 1, sumuje się dochody wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:
a) powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,
b) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
3.
W odniesieniu do miasta stołecznego Warszawy przez część drogową subwencji ogólnej dla powiatów za 2002 r. należy rozumieć również dotację z budżetu państwa dla związku komunalnego m. st. Warszawy na finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania, zarządzania i ochrony dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w mieście stołecznym Warszawie.
Porównania: 1
1.
W 2004 r. gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ostatecznego rozliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej, określonej w art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.), za 2003 r.
2.
Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2004 r. w zakresie dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutków wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2003.
3.
W ustawie budżetowej na rok 2004 tworzy się rezerwę celową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rozliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej, o których mowa w ust. 1.
Porównania: 1
Na rok 2004 rezerwa, o której mowa w art. 26 rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa ust. 2 pkt 2, stanowi sumę:
1)
kwoty rezerwy części drogowej subwencji ogólnej na 2003 r. ustalonej zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz
2)
kwoty na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu powyżej 2 000 pojazdów na dobę ustalonej na 2003 r. w ramach części drogowej subwencji ogólnej.
Porównania: 1
1.
Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, zwanych dalej "domami", otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, według zasad określonych w ust. 2-4.
2.
Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.
3.
Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w okresach miesięcznych.
4.
Wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2, i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.
5.
Miesięczną kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2, w powiecie i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Do wyliczenia dotacji przyjmuje się średni miesięczny koszt utrzymania w domu nie wyższy jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.
7.
Średnią miesięczną kwotę dotacji dla województwa stanowi ustalana w budżecie wojewody miesięczna kwota dotacji przeznaczona na działalność domów, ustalona zgodnie z ust. 5, bez wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę mieszkańców w tych domach.
8.
Osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osoby posiadające skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach.
9.
Zasady określone w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez samorząd województwa domu pomocy społecznej na podstawie umowy z właściwym powiatem.
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
1.
Do przyznawania i wypłaty świadczeń określonych w ustawie wymienionej w art. 54 zmiana ustawy o pomocy społecznej, dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy o właściwości miejscowej.
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponadpowiatowym stają się jednostkami regionalnymi.
3.
Do czasu wydania rozporządzeń na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 54 zmiana ustawy o pomocy społecznej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
1.
Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 źródła dochodów własnych gminy, ust. 2, zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju, według zasad określonych w ust. 2.
2.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.
3.
Dla 2004 r. wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,95.
Porównania: 1
1.
W 2004 r. powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na dotychczasowych zasadach.
2.
W 2004 r. udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 8,42 %.
3.
Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą jest zobowiązany do ustalenia powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki.
4.
Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą ma obowiązek zawrzeć z właściwym powiatem, ustalonym zgodnie z ust. 3, umowę określającą warunki i sposób przekazywania powiatowi prowadzącemu placówkę środków finansowych przez powiat, na terenie którego miały miejsce zamieszkania dzieci przebywające w placówce.
Porównania: 1
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do dokonania wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa-31, przekazują pierwszą ratę tych wpłat w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.
Porównania: 1
Przy ustalaniu na 2004 r.:
1)
części równoważącej subwencji ogólnej i wpłat dla gmin, w których wskaźnik G jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg i dochody bazowe są wyższe od dochodów przeliczeniowych:
a) zmniejsza się kwotę wpłat o kwotę nie większą niż część równoważąca subwencji ogólnej oraz
b) zmniejsza się kwotę części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę zmniejszenia wpłat, o której mowa w lit. a;
2)
części równoważącej subwencji ogólnej i wpłat dla powiatów, w których wskaźnik P jest wyższy od 110 % wskaźnika Pp i dochody bazowe są wyższe od dochodów przeliczeniowych:
a) zmniejsza się kwotę wpłat o kwotę nie większą niż część równoważąca subwencji ogólnej oraz
b) zmniejsza się kwotę części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę zmniejszenia wpłat, o której mowa w lit. a;
3)
kwoty stanowiącej 30 % części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 25 uchylony ust. 8, i wpłat dla województw, w których wskaźnik W jest wyższy od 110 % wskaźnika Ww i dochody bazowe są wyższe od dochodów przeliczeniowych:
a) zmniejsza się kwotę wpłat o kwotę nie większą niż kwota wchodząca w skład części regionalnej subwencji ogólnej oraz
b) zmniejsza się kwotę wchodzącą w skład części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę zmniejszenia wpłat, o której mowa w lit. a.
Porównania: 1
1.
W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań gmin i powiatów w 2004 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże na ich rachunki, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., jednorazową zaliczkę z budżetu państwa w wysokości 1/12 różnicy między kwotą wynikającą z planowanej na 2004 r. dla danej jednostki kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a kwotą wynikającą z udziału we wpływach z tego podatku przed dniem 1 stycznia 2004 r.
2.
W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań województw w 2004 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże na ich rachunki, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., jednorazową zaliczkę z budżetu państwa w wysokości 1/12 kwoty planowanych dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustaloną jako iloczyn planowanej na 2004 r. ogólnej kwoty wpływów z tego podatku, wskaźnika 0,1390 oraz wskaźnika równego udziałowi wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2002 r. z terenu danego województwa w ogólnej kwocie wpływów z tego podatku w tym samym roku, z zastrzeżeniem ust. 6.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych potrąci w sześciu równych ratach, począwszy od dnia 1 maja 2004 r., z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty odpowiadające przekazanej zaliczce, o której mowa w ust. 1.
4.
Województwa, począwszy od dnia 1 maja 2004 r., dokonują zwrotu zaliczki, o której mowa w ust. 2, w sześciu równych ratach, na rachunek budżetu państwa, przy czym termin spłaty każdej z rat upływa 5 dnia danego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych.
5.
Do niewpłaconych w terminie kwot, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6.
Podstawę obliczenia wskaźnika udziału wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią dochody z tytułu udziału z tego podatku wykazane w sprawozdaniach za 2002 r., których obowiązek sporządzania wynika z odrębnych przepisów.
Porównania: 1
1.
Przepisy art. 10 uchylony ust. 6 i 8-10 oraz art. 11 uchylony, art. 12 uchylony i art. 18 uchylony ustawy wymienionej w art. 69 zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio do rozliczenia w 2004 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za rok 2003.
2.
Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 13 uchylony ustawy wymienionej w art. 69 zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zachowują moc do dnia 1 lutego 2004 r.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W zakresie opłat, o których mowa w art. 4 źródła dochodów własnych gminy ust. 1 pkt 2 lit. e, należnych za okres do dnia 31 grudnia 2001 r., wymierzonych przez organ wskazany w odrębnych przepisach inny niż urząd skarbowy, udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty opłat może nastąpić w sposób, określony przepisami odrębnymi, po uzyskaniu zgody wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgoda jest wydawana w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
Porównania: 1
Do postępowań w sprawie zwrotu dotacji, o których mowa w art. 43 i art. 44 ustawy wymienionej w art. 85 przepis przejściowy ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych.
Porównania: 1
W sprawach wpłat gmin przeznaczonych na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, zwrotu nienależnych kwot subwencji ogólnej oraz w sprawach rozkładania na raty, odraczania terminu płatności i umarzaniu - w całości lub w części - podlegających zwrotowi nienależnych kwot subwencji ogólnej oraz odsetek, przekazanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy.
Porównania: 1
Zasady wynikające z art 19-32, art. 71 przepis przejściowy, art. 73 przepis przejściowy, art. 74 przepis przejściowy, art. 76 przepis przejściowy, art. 77 przepis przejściowy, art. 79 przepis przejściowy, art. 80 przepis przejściowy, art 82-87, art. 89 przepis przejściowy, art. 90 przepis przejściowy ust. 1 i 2 i art. 92 przepis przejściowy, stosuje się po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2004.
Porównania: 1
W roku 2003:
1)
termin, o którym mowa w art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 1, przedłuża się do dnia 1 grudnia 2003 r.;
2)
termin, o którym mowa w art. 88 przesłanki wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 148, z późn. zm.), przedłuża się do dnia 1 grudnia 2003 r.;
3)
termin, o którym mowa w art. 121 ujmowanie w ustawie budżetowej programów finansowanych z udziałem środków europejskich ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2 oraz w art. 52 uchylony ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. poz. 1591, z późn. zm.), w art. 55 uchylony ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. poz. 1592, z późn. zm.) i w art. 66 uchylony ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 1590, z późn. zm.), przedłuża się do dnia 15 grudnia 2003 r.;
4)
termin, o którym mowa w art. 125 środki własne Unii Europejskiej ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.
Porównania: 1
Traci moc art. 40 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 1a oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.).
Porównania: 1
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2004, nie wcześniej jednak niż dnia 2 stycznia 2004 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego informacje o ostatecznych wysokościach kwot na rok 2004, o których mowa w art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 2.
Porównania: 1
Prezes Rady Ministrów do dnia 30 czerwca 2006 r. przedłoży Sejmowi informację o skutkach obowiązywania art 20-41 wraz z propozycjami zmian.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 1, art. 34 termin przekazania poszczególnych części subwencji ust. 1 pkt 1, art. 55 zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 69 zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych pkt 5, art. 97 przepis przejściowy, art. 98 przepis przejściowy, art. 99 utrata mocy niektórych przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 i art. 100 przepis przejściowy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.11.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 1966]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...