• Art. 10. dor.pod. - Przes...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Art. 10. dor. podatkowe


Przesłanki skreślenia z listy doradców i utraty uprawnień

1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla doradcę podatkowego z listy:
1)
na jego wniosek;
2)
z urzędu lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku:
a) utraty prawa do wykonywania zawodu,
b) (uchylona)
c) (uchylona)
d) śmierci doradcy.
1a.
Utrata prawa wykonywania zawodu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, następuje w wyniku prawomocnego orzeczenia:
1)
środka karnego zakazu wykonywania zawodu;
2)
środka karnego pozbawienia praw publicznych;
3)
o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu;
3a)
(uchylony)
4)
sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu;
5)
utraty prawa do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia.
2.
W przypadku uchylenia orzeczenia powodującego utratę prawa do wykonywania zawodu następuje przywrócenie wpisu na listę na wniosek doradcy podatkowego, chyba że doradca podatkowy nie spełnia warunków określonych w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 2–4.
3.
Osoba skreślona z listy z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 1 może być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat i spełnia ona warunki, o których mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 2–4.
4.
(uchylony)
Art. 10. Przesłanki skreślenia z listy doradców i utraty ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...