• Art. 64. dor.pod. - Odpow...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Art. 64. dor. podatkowe


Odpowiedzialność dyscyplinarna doradców podatkowych

1.
Doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną:
1)
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem;
2)
za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.
1a.
Doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również za:
1)
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 7 wpis na listę doradców podatkowych ust. 7 i art. 30 obowiązki doradców będącymi wspólnikami spółek;
2)
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego z naruszeniem zasad określonych w art. 31 ograniczenia w zakresie wykonywania innej działalności lub zawodu ust. 1;
3)
niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ust. 1 i art. 44a umowa ubezpieczenia uzupełniającego, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego;
4)
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego wbrew przepisom art. 44b skutek niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia ust. 1.
1b.
Doradcy podatkowi wchodzący w skład zarządów spółek, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 3, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również za:
1)
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 14 rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego ust. 5;
2)
naruszenie zasad, o których mowa w art. 38 zakaz reklamowania usług doradcy ust. 3;
3)
niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ust. 3 zdanie drugie, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego;
4)
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego wbrew przepisom art. 44b skutek niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia ust. 2.
2.
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3;
4)
pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
3.
Wymierzenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy doradców podatkowych.
Art. 64. Odpowiedzialność dyscyplinarna doradców podatkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...