• Art. 7. dor.pod. - Wpis n...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Art. 7. dor. podatkowe


Wpis na listę doradców podatkowych

1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę doradców podatkowych, zwaną dalej „listą”, oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej.
2.
Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
nazwisko, imię oraz datę urodzenia;
2)
oznaczenie miejsca zamieszkania;
3)
oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby);
3a)
rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składającej wniosek;
5)
informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1–4, dokonanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.
4.
Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5, dołącza się:
1)
oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 2 i 3;
2)
aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
2a)
(uchylony)
3)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 6 i 7.
5.
Osoby, o których mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 3, do wniosku dołączają wyłącznie:
1)
kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 wymóg złożenia ślubowania lub przysięgi ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji;
2)
oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 2 i 3.
6.
Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:
1)
numer i datę wpisu;
2)
dane wymienione w ust. 3 pkt 1–4.
7.
Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
Art. 7. Wpis na listę doradców podatkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...