• Art. 83. dor.pod. - Przep...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Art. 83. dor. podatkowe


Przepis przejściowy

1.
W okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ukonstytuowania się organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych uprawnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych określone w art. 7 wpis na listę doradców podatkowych ust. 1, art. 8 ślubowanie doradcy podatkowego ust. 1, art. 10 przesłanki skreślenia z listy doradców i utraty uprawnień ust. 1 oraz art. 21 dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego ust. 3 wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty określonej w art. 11 opłata za wpis na listę ust. 1, obowiązującą w okresie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Do dnia wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych pobiera opłatę, o której mowa w art. 11 opłata za wpis na listę ust. 1.
4.
W terminie 30 dni od dnia wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki finansowe, o których mowa w ust. 3, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, po potrąceniu kwoty stanowiącej równowartość 25% wpływów uzyskanych z tej opłaty na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 1 i w art. 84 przepis przejściowy.
5.
Kwota, którą potrącono zgodnie z ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 83. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...