• Ustawa o doradztwie podat...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania.
Porównania: 1
1.
Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1)
udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2)
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3)
sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4)
reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;
5)
wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo niezależny audyt funkcji podatkowej § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2.
Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 2 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1, są:
1)
osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
2)
adwokaci i radcowie prawni;
3)
biegli rewidenci.
2.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 4, są:
1)
osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
2)
adwokaci i radcowie prawni.
3.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 5, są:
1)
osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
2)
biegli rewidenci.
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1 i 4, są również:
1)
organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;
2)
firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych;
3)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,
b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.
4)
(uchylony)
2.
Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1 i 4, wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach. Przepis art. 3 podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 5, są również podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3, przy czym wykonywanie tych czynności następuje wyłącznie przez doradców podatkowych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach.
Porównania: 1
Przepisy ustawy nie naruszają obowiązku organów podatkowych w zakresie informowania o przepisach dotyczących podatków.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...