• Ustawa o doradztwie podat...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
W okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ukonstytuowania się organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych uprawnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych określone w art. 7 wpis na listę doradców podatkowych ust. 1, art. 8 ślubowanie doradcy podatkowego ust. 1, art. 10 przesłanki skreślenia z listy doradców i utraty uprawnień ust. 1 oraz art. 21 dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego ust. 3 wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty określonej w art. 11 opłata za wpis na listę ust. 1, obowiązującą w okresie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Do dnia wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych pobiera opłatę, o której mowa w art. 11 opłata za wpis na listę ust. 1.
4.
W terminie 30 dni od dnia wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki finansowe, o których mowa w ust. 3, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, po potrąceniu kwoty stanowiącej równowartość 25% wpływów uzyskanych z tej opłaty na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 1 i w art. 84 przepis przejściowy.
5.
Kwota, którą potrącono zgodnie z ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa.
Porównania: 1
1.
Osobom fizycznym, które do dnia wejścia w życie ustawy faktycznie wykonywały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy choćby jedną z czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego, ust. 1, w formach określonych w art. 85 przepis przejściowy, oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych, ust. 1 pkt 1–4, przysługuje prawo złożenia, w okresie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wniosku do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o dokonanie wpisu na listę doradców podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Uprawnienie do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobom wymienionym w art. 85 przepis przejściowy, pkt 3 lub 4, jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy wykonywały czynności wymienione w art. 2 czynności doradztwa podatkowego, ust. 1 przez okres co najmniej 3 lat.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać oświadczenie o spełnieniu wymogów wymienionych w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych, ust. 1 pkt 1–3, dane określone w art. 7 wpis na listę doradców podatkowych, ust. 3 oraz datę i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub datę rozpoczęcia zatrudnienia.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wydaje decyzję administracyjną o dokonaniu wpisu na listę doradców podatkowych lub o odmowie jego dokonania.
5.
Do dnia doręczenia decyzji określonej w ust. 4, osoby, o których mowa w ust. 1 lub 2, mogą wykonywać dotychczasową działalność w zakresie doradztwa podatkowego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 84 przepis przejściowy ust. 1, jest osoba wykonująca czynności wymienione w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 jako:
1)
osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek;
2)
wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej;
3)
osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami określonymi w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1, jeśli świadczenie pracy polegało na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1, na rzecz zrzeszonych w nich członków;
4)
osoba pozostająca w stosunku pracy z innymi podmiotami, które do dnia wejścia w życie ustawy prowadziły działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego, jeżeli świadczenie pracy polegało na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1;
5)
osoba zatrudniona w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego w dziedzinach, w których zakres wchodzi prawo podatkowe lub nauka o podatkach, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 5 lat.
Porównania: 1
1.
Wpis na listę doradców podatkowych, o którym mowa w art. 84 przepis przejściowy, ma charakter warunkowy.
2.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla z listy doradcę podatkowego, który został wpisany warunkowo, jeżeli w ciągu 8 lat od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu wpisu nie spełni warunku, o którym mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 7.
3.
Doradcy podatkowi, którzy zostali wpisani na listę warunkowo, są dopuszczani do egzaminu, jeżeli spełniają warunki określone w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 2 i 3.
4.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję o przekształceniu wpisu warunkowego we wpis na wniosek zainteresowanego doradcy podatkowego, jeżeli:
1)
spełni warunek, o którym mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 7, lub
2)
spełnia warunki, o których mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 2;
3)
spełnia warunki, o których mowa w art. 6 warunek wpisu na listę doradców podatkowych ust. 1 pkt 2–4, oraz udowodni, że przez okres co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał czynności doradztwa podatkowego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Do wpisów warunkowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 wpis na listę doradców podatkowych ust. 3, art. 8 ślubowanie doradcy podatkowego i art. 9 tytuł doradcy podatkowego, art. 10 przesłanki skreślenia z listy doradców i utraty uprawnień ust. 1, art. 11 opłata za wpis na listę, art. 12 rozporządzenie w sprawie udostępniania publicznie listy doradców i art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz art. 47 Krajowa Izba Doradców Podatkowych jako samorząd doradców ust. 1 i 2.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych przekazuje Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpis listy doradców podatkowych.
Porównania: 1
1.
Minister Finansów powołuje Komisję Egzaminacyjną pierwszej kadencji na okres 2 lat.
2.
Komisja Egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1, składa się z pięćdziesięciu pięciu członków, w tym z:
1)
dwudziestu przedstawicieli Ministra Finansów,
2)
pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, delegowanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
3)
dziesięciu pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych w dziedzinach objętych zakresem tematycznym egzaminu,
4)
dwudziestu osób o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym egzaminu lub o dużym doświadczeniu w zakresie doradztwa podatkowego.
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Do czasu powołania Krajowej Rady Doradców Podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje akty wykonawcze do ustawy, o których mowa w art. 12 rozporządzenie w sprawie udostępniania publicznie listy doradców, art. 21ust . 5, art. 25 opłata za egzamin ust. 2, art. 26 rozporządzenie w sprawie regulaminu egzaminu i art. 46 rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego, bez zasięgnięcia opinii tego organu.
2.
Po upływie 6 miesięcy od dnia powołania Krajowej Rady Doradców Podatkowych tracą moc przepisy, o których mowa w ust. 1, o ile nie zostały wcześniej uchylone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. poz. 592) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.08.1996 r. - Dz.U. z 1996 r. poz. 475]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...