• Ustawa o doradztwie podat...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Rozdział 3. Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, zwany dalej „rejestrem”.
2.
Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek osoby prawnej spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1 albo 3. Do złożenia wniosku jest obowiązany organ zarządzający osoby prawnej.
3.
Wniosek osoby prawnej o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:
1)
pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
formę organizacyjno-prawną;
3)
nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 3;
4)
nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia członków organów zarządzających osób prawnych, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1;
5)
odpis umowy spółki albo statutu;
6)
aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.
4.
Wpis do rejestru zawiera następujące dane:
1)
numer i datę wpisu do rejestru;
2)
pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej oraz adres jej siedziby.
5.
Osoba prawna wpisana do rejestru jest obowiązana zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 pkt 1 – 4 oraz zmianach umowy spółki albo statutu w zakresie dotyczącym warunków wykonywania doradztwa podatkowego określonych w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1 albo 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
6.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wpisane do rejestru warunków wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1 lub 3. Spełnienie tych warunków ustala się na podstawie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub odpisu umowy spółki bądź statutu.
7.
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 3, nabywa prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1, 4 i 5, oraz posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”.
2.
Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, figuruje obok firmy spółki na wszystkich pismach sporządzanych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego oraz na wszystkich zeznaniach i deklaracjach sporządzanych przez spółkę w imieniu i na rzecz podatników, płatników lub inkasentów.
3.
Oznaczenie „spółka doradztwa podatkowego” podlega ochronie prawnej.
Porównania: 1
Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla osobę prawną z rejestru:
1)
na jej wniosek;
2)
z urzędu albo na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w przypadku:
a) nieprzestrzegania warunków określonych w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego,
b) rażącego lub uporczywego naruszania zasad i sposobu prowadzenia reklamy usług doradztwa podatkowego, wbrew postanowieniom art. 38 zakaz reklamowania usług doradcy ust. 3;
3)
z urzędu – w przypadku ustania osoby prawnej.
Porównania: 1
Doradcy podatkowi wchodzący w skład zarządów spółek, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 3, są odpowiedzialni za wykonywanie przez te spółki doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.
Porównania: 1
1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru oraz o skreśleniu z rejestru. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta.
2.
Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Porównania: 1
1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych pobiera opłatę za dokonanie wpisu w rejestrze.
2.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz termin jej uiszczenia, biorąc pod uwagę koszty postępowania administracyjnego oraz innych czynności związanych z prowadzeniem rejestru.
3.
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...