• Ustawa o doradztwie podat...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Rozdział 7. Odpowiedzialność za szkodę

1.
W razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego, ust. 1, doradca podatkowy oraz osoby, z pomocą których czynności te wykonuje lub którym powierza ich wykonanie, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
Porównania: 1
1.
Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego, ust. 1.
2.
Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także odpowiedzialność podmiotów wymienionych w art. 43 odpowiedzialność za szkodę powstałą przy wykonywaniu czynności,
3.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej. W przypadkach określonych w art. 27 wykonywanie zawodu doradcy podatkowego ust. 1 pkt 2 lit. a obowiązek ten ciąży na podmiotach zatrudniających doradców podatkowych.
Porównania: 1
W przypadku gdy warunki i zakres ubezpieczenia zawartego przez wnioskodawcę lub usługodawcę, o których mowa w ustawie o uznawaniu kwalifikacji, w państwie, w którym wykonywali czynności z zakresu doradztwa podatkowego, nie odpowiadają warunkom i zakresowi ubezpieczenia określonym w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, osoby te są obowiązane zawrzeć umowę ubezpieczenia uzupełniającego.
Porównania: 1
1.
W przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub 44a, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku doradca podatkowy nie może wykonywać czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1.
2.
Podmioty wskazane w art. 3 podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego ust. 1 i art. 27 wykonywanie zawodu doradcy podatkowego ust. 1 pkt 1a zatrudniające doradców podatkowych, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ust. 3 zdanie drugie, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku nie mogą wykonywać czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1.
Porównania: 1
Przepisy art. 43 odpowiedzialność za szkodę powstałą przy wykonywaniu czynności i art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej stosuje się odpowiednio do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.
Porównania: 1
1.
Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i 44a, są uprawnieni minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i 44a, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje wykonywanie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zadań określonych w ust. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest obowiązana do składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.
Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...