• Ustawa o doradztwie podat...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Rozdział 8. Samorząd doradców podatkowych

1.
Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych, zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych.
2.
Przynależność doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę.
3.
Samorząd doradców podatkowych jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko ustawom.
Porównania: 1
1.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma osobowość prawną.
2.
Siedzibą Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest miasto Warszawa.
3.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową.
Porównania: 1
1.
Organami Krajowej Izby Doradców Podatkowych są:
1)
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
2)
Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
3)
Krajowa Komisja Rewizyjna;
4)
Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
5)
Sąd Dyscyplinarny;
6)
Rzecznik Dyscyplinarny.
2.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych może tworzyć regionalne oddziały Izby i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.
Porównania: 1
1.
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych odbywa się co 4 lata.
2.
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych jest zwoływany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
3.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3)
na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,
4)
na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych
– w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.
4.
Prawo do udziału w Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych przysługuje każdemu doradcy podatkowemu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
W przypadku utworzenia regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych biorą udział delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Izby, według zasad określonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Do zadań Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych należy:
1)
uchwalanie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
2)
ustalenie liczby członków organów, o których mowa w art. 49 organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ust. 1 pkt 2–5, oraz wybór tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3;
3)
wybór przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie określonej przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
4)
uchwalanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
5)
ustalanie wysokości składek członkowskich;
6)
uchwalanie zasad gospodarki finansowej;
7)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych przez organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz udzielanie absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
8)
uchwalanie zasad etyki zawodowej, określających w szczególności:
a) podstawowe zasady obowiązujące doradcę podatkowego w związku z wykonywaniem zawodu,
b) zasady i sposób prowadzenia reklamy usług doradztwa podatkowego,
c) zasady stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych, w szczególności przez osoby podejmujące wykonywanie zawodu doradcy podatkowego po okresie niewykonywania zawodu przekraczającym 5 kolejnych lat,
d) zasady zachowania tajemnicy zawodowej,
e) zasady oceny prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 31 ograniczenia w zakresie wykonywania innej działalności lub zawodu, ust. 1, z uwzględnieniem zasad ochrony konkurencji,
f) zasady oceny podejmowania zatrudnienia, o którym mowa w art. 31 ograniczenia w zakresie wykonywania innej działalności lub zawodu, ust. 1,
g) kryteria oceny niezależności i bezstronności wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
h) zasady zapobiegania konfliktom interesów,
i) zasady zapobiegania niedozwolonym relacjom między doradcami podatkowymi a przedstawicielami władzy publicznej,
j) zasady relacji między doradcami podatkowymi oraz między doradcami podatkowymi a organami samorządu zawodowego,
k) odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz uchwał organów samorządu zawodowego;
9)
tworzenie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz określanie ich organizacji i zakresu działania;
10)
określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych;
11)
podejmowanie innych uchwał.
2.
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala regulamin swojego działania.
3.
W przypadku utworzenia zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego, wyboru członków tego sądu dokonuje zgromadzenie regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego Zjazdu, sekretarza Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych.
Porównania: 1
1.
Kadencja Krajowej Rady Doradców Podatkowych trwa 4 lata.
2.
Kadencja organów, o których mowa w art. 49 organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ust. 1 pkt 3–6, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz członków oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz osoby wymienione w ust. 1 stanowią prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych:
1)
reprezentuje Krajową Radę Doradców Podatkowych;
2)
kieruje jej pracami;
3)
przewodniczy na posiedzeniach;
4)
zapewnia wykonanie uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
5)
podpisuje decyzje, o których mowa w art. 7 wpis na listę doradców podatkowych, art. 10 przesłanki skreślenia z listy doradców i utraty uprawnień, art. 14 rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, art. 16 przesłanki skreślenia osoby prawnej z rejestru i art. 18 decyzje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wpisie, odmowie wpisu i skreśleniu z rejestru.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.
Porównania: 1
1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje, w zakresie swoich zadań, działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Doradców Podatkowych.
2.
Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy:
1)
zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
2)
zapewnienie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
3)
reprezentowanie doradców podatkowych;
4)
opracowywanie rocznych planów finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
5)
podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej;
5a)
podejmowanie decyzji w sprawach wpisu do rejestru oraz skreślenia z rejestru;
6)
delegowanie członków Komisji Egzaminacyjnej;
7)
opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie;
8)
prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i 44a, oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
9)
wykonywanie innych zadań.
Porównania: 1
1.
Uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
2.
Do ważności uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest wymagana obecność co najmniej połowy jej członków.
Porównania: 1
Krajowa Rada Doradców Podatkowych składa Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych sprawozdanie ze swojej działalności.
Porównania: 1
1.
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2.
Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która pełni funkcje w innym organie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.
Krajowa Komisja Rewizyjna przedstawia Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami dotyczącymi działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
Sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów samorządu, w tym funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych określa statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 45 dni od dnia otrzymania statutu może wydać decyzję administracyjną o zawieszeniu uchwały zatwierdzającej statut z powodu niezgodności z prawem.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 2, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do uchwał zmieniających statut.
Porównania: 1
1.
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchwały podjęte przez Krajową Radę, w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwał, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wydać decyzję administracyjną o zawieszeniu uchwały lub niektórych jej postanowień z powodu niezgodności z prawem lub statutem. Przepis art. 62 przekazanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych ministrowi do spraw finansów, ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
1.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest administratorem danych przetwarzanych przez organy samorządu doradców podatkowych w celu realizacji zadań lub obowiązków tych organów.
2.
Do przetwarzania danych osobowych administrator danych dopuszcza osoby posiadające pisemne upoważnienie.
3.
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w ustawie podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...