• Ustawa o doradztwie podat...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna

1.
Doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną:
1)
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem;
2)
za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.
1a.
Doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również za:
1)
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 7 wpis na listę doradców podatkowych ust. 7 i art. 30 obowiązki doradców będącymi wspólnikami spółek;
2)
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego z naruszeniem zasad określonych w art. 31 ograniczenia w zakresie wykonywania innej działalności lub zawodu ust. 1;
3)
niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ust. 1 i art. 44a umowa ubezpieczenia uzupełniającego, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego;
4)
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego wbrew przepisom art. 44b skutek niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia ust. 1.
1b.
Doradcy podatkowi wchodzący w skład zarządów spółek, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 3, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną również za:
1)
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 14 rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego ust. 5;
2)
naruszenie zasad, o których mowa w art. 38 zakaz reklamowania usług doradcy ust. 3;
3)
niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ust. 3 zdanie drugie, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego;
4)
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego wbrew przepisom art. 44b skutek niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia ust. 2.
2.
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3;
4)
pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
3.
Wymierzenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy doradców podatkowych.
Porównania: 1
1.
Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują:
1)
w pierwszej instancji – Sąd Dyscyplinarny;
2)
w drugiej instancji – Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
2.
Członkowie sądów pierwszej i drugiej instancji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3.
Członkowie sądu mogą wchodzić w skład tylko jednej instancji sądu i nie mogą pełnić innych funkcji w organach Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z wyjątkiem uczestnictwa w Krajowych Zjazdach Doradców Podatkowych i we władzach Zjazdu.
4.
Sąd pierwszej i drugiej instancji orzeka w składzie trzyosobowym.
5.
W składzie orzekającym drugiej instancji nie może brać udziału członek sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
6.
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.
Porównania: 1
Obwiniony może ustanowić obrońcę.
Porównania: 1
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a także przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości – jeżeli postępowanie zostało wszczęte na wniosek Ministra Sprawiedliwości – może być obecny na rozprawie również w przypadku wyłączenia jawności.
Porównania: 1
Oskarżycielem w postępowaniu przed sądem jest Rzecznik Dyscyplinarny lub jeden z jego zastępców.
Porównania: 1
1.
Wniosek o ukaranie składa do Sądu Dyscyplinarnego Rzecznik Dyscyplinarny.
2.
Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.
3.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
4.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
Porównania: 1
Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim Rzecznika Dyscyplinarnego, obwinionego, jego obrońcę oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Doradców Podatkowych, a w razie potrzeby wzywa świadków i biegłych.
Porównania: 1
Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie, oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, sąd może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego i za zgodą obwinionego.
Porównania: 1
1.
Uzasadnienie orzeczenia sądu sporządza się na piśmie z urzędu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
2.
Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 69 postępowanie wyjaśniające i wniosek o ukaranie, ust. 4, także Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Ministrowi Sprawiedliwości.
Porównania: 1
Od orzeczenia sądu pierwszej instancji przysługuje obwinionemu lub Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 69 postępowanie wyjaśniające i wniosek o ukaranie, ust. 4, także Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Ministrowi Sprawiedliwości – odwołanie do sądu drugiej instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, wraz z uzasadnieniem.
Porównania: 1
Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji doręcza się obwinionemu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
Porównania: 1
1.
Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny przysługuje stronom odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
2.
Orzeczenie, od którego służy odwołanie, nie podlega wykonaniu do czasu upływu terminu do jego wniesienia; nie podlega również wykonaniu orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie, do czasu jego rozpoznania.
3.
Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili ujawnienia czynu upłynął rok lub od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
2.
W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego, postępowanie ulega zawieszeniu na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu postępowanie dyscyplinarne ulega umorzeniu, chyba że w okresie zawieszenia małżonek, dzieci lub rodzice zmarłego złożą wniosek o podjęcie tego postępowania.
Porównania: 1
1.
Zatarcie ukarania karą dyscyplinarną następuje z urzędu po upływie 3 lat:
1)
od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, orzekającego karę upomnienia lub nagany;
2)
od zakończenia okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.
2.
Zatarcie ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu następuje na wniosek ukaranego – po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego tę karę.
3.
Prawo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w razie śmierci ukaranego przysługuje jego małżonkowi, dzieciom lub rodzicom.
Porównania: 1
Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
Porównania: 1
Członkowie Sądu Dyscyplinarnego w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom i zasadom etyki zawodowej.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...