• Ustawa o dostępie do info...
  27.07.2021

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 27.07.2021

Dz.U.2020.0.2176 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej

1.
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1)
polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
2)
podmiotach, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 pkt 3-5,
f) majątku, którym dysponują;
3)
zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1, w tym o:
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
h) (uchylona)
4)
danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
5)
majątku publicznym, w tym o:
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciężarach publicznych.
2.
Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
Orzeczenia: 2363 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1)
ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 urzędowy publikator teleinformatyczny;
2)
udostępniania, o którym mowa w art. 10 udostępnienie informacji na wniosek i art. 11 tryb udostępniania informacji publicznej;
3)
wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
4)
udostępniania w centralnym repozytorium.
2.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek.
Orzeczenia: 244 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
2.
Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2.
3.
Podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 informacja podlegająca udostępnieniu ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
4.
Podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ograniczenia prawa do informacji publicznej ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
6.
Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
1)
oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
2)
podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
3)
dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
4)
oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
5)
zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.
Orzeczenia: 35
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej:
1)
zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami;
2)
zapewniającą dostęp do informacji publicznej oraz możliwość jej przeszukiwania w systemie, o którym mowa w ust. 4a;
3)
zapewniającą dostęp do centralnego repozytorium.
2.
Podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2, przez zastosowanie systemu, o którym mowa w ust. 4a, albo innego systemu teleinformatycznego, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.
3.
Podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1)
gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ust. 1 i 2;
2)
gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1;
3)
nieodpłatnie udostępnia system, o którym mowa w ust. 4a.
4a.
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej stanowi system teleinformatyczny, który umożliwia tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,
2)
zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
3)
wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.
Orzeczenia: 14 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór, zwany dalej „zasobem informacyjnym”, i są udostępniane w centralnym repozytorium.
2.
Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane:
1)
organy administracji rządowej;
2)
fundusze celowe;
3)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
4)
Kasa Rolniczego Ubez­pieczenia Społecznego;
5)
Narodowy Fundusz Zdrowia;
6)
(uchylony)
7)
państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) innych niż państwowe instytuty badawcze.
2a.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać spełniony poprzez przekazanie:
1)
zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2;
2)
metadanych, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zasób informacyjny jest przez podmiot udostępniany w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej innym niż centralne repozytorium i umożliwiającym zastosowanie automatyzacji procesów.
2aa.
Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667).
2ab.
Udostępnieniu w centralnym repozytorium podlegają zasoby informacyjne będące w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2aa, w szczególności w zakresie:
1)
ochrony zdrowia;
2)
transportu drogowego;
3)
pomocy społecznej;
4)
edukacji publicznej;
5)
kultury oraz ochrony zabytków;
6)
kultury fizycznej i turystyki;
7)
ochrony środowiska i przyrody;
8)
gospodarki komunalnej.
2b.
Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 są obowiązane do dostosowania:
1)
formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy do zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848);
2)
metadanych, o których mowa w ust. 2, do zestawu elementów metadanych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i art. 9b centralne repozytorium ust. 6.
2c.
Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 są obowiązane do systematycznego weryfikowania i aktualizowania zasobów informacyjnych oraz metadanych udostępnionych w centralnym repozytorium.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w ust. 2:
1)
sposób przekazania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie posiadaną przez ten podmiot infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej informacji publicznych oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne przechowywania tych informacji w centralnym repozytorium;
2)
zakres zasobu informacyjnego, mając na względzie szczególne znaczenie określonych informacji publicznych dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego;
3)
(uchylony)
4)
harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2, oraz ich aktualizowania mając na względzie konieczność zagwarantowania aktualności informacji.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może określić dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b centralne repozytorium ust. 6, mając na względzie:
1)
ułatwienie wyszukiwania zasobu informacyjnego w sposób określony w art. 9b centralne repozytorium ust. 2;
2)
kontrolę zasobu informacyjnego oraz jego długotrwałe przechowywanie i zarządzanie nim;
3)
możliwość jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i ich maszynowego odczytu.
Przypisy: 1
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralne repozytorium, powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej.
2.
Centralne repozytorium zapewnia przeszukiwanie zasobów informacyjnych w szczególności według:
1)
kryterium przedmiotowego;
2)
kryterium podmiotowego;
3)
elementów metadanych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 i art. 9a zasób informacyjny ust. 3.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom czynności związane z prowadzeniem centralnego repozytorium, pod warunkiem zapewnienia:
1)
przez te podmioty:
a) rozliczalności i niezawodności jego prowadzenia,
b) integralności, rozliczalności, dostępności, autentyczności i niezaprzeczalności zasobów informacyjnych w nim udostępnianych;
2)
możliwości przeprowadzenia przez tego ministra kontroli spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje przekazywane zasoby informacyjne oraz metadane, o których mowa w art. 9a zasób informacyjny ust. 2, pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 9a zasób informacyjny ust. 2b, oraz wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 i art. 9a zasób informacyjny ust. 3.
5.
W przypadku gdy zasób informacyjny lub metadane, o których mowa w art. 9a zasób informacyjny ust. 2, nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa podmiot, który je przekazał do ich niezwłocznego dostosowania do tych wymogów.
6.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób weryfikacji, o której mowa w ust. 4, sposób przetwarzania i udostępniania w centralnym repozytorium zasobów informacyjnych i metadanych, o których mowa w art. 9a zasób informacyjny ust. 2, oraz standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium, minimalny zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 9a zasób informacyjny ust. 2, uwzględniając zasadę neutralności technologicznej, konieczność zapewnienia przeszukiwalności, dostępności informacji jak najszerszej grupie użytkowników, możliwość zastosowania automatyzacji procesów oraz potrzebę zapewnienia ich użyteczności i efektywności.
Przypisy: 1
1.
W centralnym repozytorium mogą być udostępniane zasoby informacyjne oraz metadane inne niż wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 9a zasób informacyjny ust. 3 lub 4, przez podmioty określone w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej.
1a.
W centralnym repozytorium mogą być również udostępnione treści utrwalone w postaci elektronicznej oraz metadane będące w posiadaniu innych podmiotów niż podmioty zobowiązane określone w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ustawy.
2.
Zasoby informacyjne oraz metadane lub inne treści udostępnione w centralnym repozytorium na podstawie ust. 1 są systematycznie weryfikowane i aktualizowane przez podmioty je udostępniające.
3.
Do podmiotów oraz zasobów informacyjnych określonych w ust. 1 lub treści określonych w ust. 1a stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 9b centralne repozytorium ust. 6.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może usunąć z centralnego repozytorium zasoby informacyjne lub inne treści, które nie mają szczególnego znaczenia dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Podmioty, o których mowa w art. 9a zasób informacyjny ust. 2 oraz 2aa i art. 9c inne zasoby informacyjne i metadane udostępniane w centralnym repozytorium ust. 1a, które przekazują do centralnego repozytorium zasoby informacyjne lub inne treści oraz metadane opisujące ich strukturę, odpowiadają za zgodność z przepisami prawa udostępnionych zasobów informacyjnych lub treści oraz metadanych.
1.
W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program Otwierania Danych, zwany dalej „programem” uwzględniając w szczególności:
1)
aktualny stan udostępniania otwartych danych;
2)
obowiązujący stan prawny;
3)
kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych;
4)
wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;
5)
możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;
6)
potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;
7)
potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych danych.
2.
Program ustalany jest na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w okresie jego obowiązywania.
3.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji programu w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia.
1.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Orzeczenia: 451 Porównania: 1 Przypisy: 1
Informacja publiczna może być udostępniana:
1)
w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
2)
przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
Orzeczenia: 42
1.
Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 udostępnienie informacji na wniosek i art. 11 tryb udostępniania informacji publicznej, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.
2.
Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
1)
kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2)
przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Orzeczenia: 53
1.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust. 2.
2.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Orzeczenia: 1635
1.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Orzeczenia: 959
1.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 udostępnienie informacji na wniosek, ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Orzeczenia: 277
1.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2.
Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1)
odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2)
uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ograniczenia prawa do informacji publicznej ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Orzeczenia: 1666
1.
Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie od decyzji stosuje się odpowiednio.
2.
Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.
Orzeczenia: 438
1.
Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
2.
Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
3.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej, ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
4.
Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.
Orzeczenia: 31
Organy, o których mowa w art. 18 posiedzenia organów, ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
Orzeczenia: 32
Przepisy art. 18 posiedzenia organów, i art. 19 udostępnianie protokołów lub stenogramów obrad, stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.
Orzeczenia: 6
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Orzeczenia: 369 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 85 Porównania: 1 Przypisy: 1
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Orzeczenia: 88
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...