• Art. 24. - Wniosek o wyd...
  24.02.2024

Art. 24. dow. osob.


Wniosek o wydanie dowodu

1.
Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4.
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą".


Art. 24 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzyma następujące brzmienie:
1.
Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2a. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w:
1)
systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
2)
aplikacji mObywatel, w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 tej ustawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 1, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
3a. Złożenie podpisu pod wnioskiem o wydanie dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego.
3b.
Odwzorowanie własnoręcznego podpisu, o którym mowa w art. 12 warstwa graficzna dowodu ust. 1 pkt 1 lit. j, złożonego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, zamieszcza się w dowodzie osobistym.
3c.
Urządzenie, o którym mowa w ust. 3, zapewnia integralność danych stanowiących odwzorowanie podpisu własnoręcznego wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego utrwalonym w postaci elektronicznej.
3d.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w ust. 3, podpis własnoręczny składa się na wydruku wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3e.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek o wydanie dowodu osobistego opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.
3f.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego w sposób, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis w sposób, o którym mowa w ust. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
4.
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą".
5. W przypadku złożenia wniosku, w sposób o którym mowa w ust. 2a, termin, o którym mowa w ust. 4, jest liczony od dnia zgłoszenia się wnioskodawcy do organu gminy, o którym mowa w ust. 3f, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, dla którego termin jest liczony od dnia złożenia wniosku.
Art. 24. Wniosek o wydanie dowodu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...