• Art. 32a. - Zgłoszenie z...
  01.10.2023

Art. 32a. dow. osob.


Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu

1.
Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
2.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
3.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL.
Art. 32a. Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszeni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...