• Art. 50. - Unieważnienie...
  01.10.2023

Art. 50. dow. osob.


Unieważnienie dowodu osobistego

1.
W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 2–5b, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.
2.
O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.
3.
Unieważnienie dowodu osobistego następuje:
1)
z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
2)
z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu;
3)
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 3 i 4b;
4)
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;
5)
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 2;
5a)
z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 4c;
5b)
z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c okres zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu;
5c)
z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu ust. 3a;
5d)
z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu ust. 9;
6)
z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;
7)
z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych w celu unieważnienia dowodu osobistego ust. 1;
8)
z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
Art. 50. Unieważnienie dowodu osobistego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...