• Art. 55. - Rejestr Dowod...
  04.03.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 55. dow. osob.


Rejestr Dowodów Osobistych

1.
Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2.
Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów Osobistych;
2)
zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów Osobistych;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych uczestniczy w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem zadań pozostających w wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do Rejestru Dowodów Osobistych.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.
6.
Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie rzeczywistym:
1)
organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:
a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 1–9 wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię oraz danych określonych w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 2a i 2b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąte i jedenaste oraz lit. e,
b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania,
c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu,
d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52 stwierdzenie nieważności dowodu;
1a)
organ gminy, do którego przekazano dowód osobisty, w zakresie danych określonych w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste;
2)
minister właściwy do spraw wewnętrznych – w zakresie danych określonych w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.
6a.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych przekazywane są do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.
7.
W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
7a.
Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 posługiwanie się dokumentami uniemożliwiającymi identyfikację funkcjonariusza ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333), i zapewniający ochronę informacji niejawnych.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Art. 55. Rejestr Dowodów Osobistych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...