• Art. 56. - Dane gromadzo...
  23.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 56. dow. osob.


Dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych

1.
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:
1)
dane, o których mowa w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 1–9, 13 i 15;
2)
fotografię, o której mowa w art. 29 fotografia do wniosku o wydanie dowodu;
2a)
odciski palców;
2b)
odwzorowanie podpisu;
3)
dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) datę złożenia wniosku,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status wniosku,
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
4)
dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
- datę wydania,
- datę przekazania do organu gminy,
- datę przyjęcia w organie gminy,
- datę odbioru przez obywatela,
- datę unieważnienia,
- przyczynę unieważnienia,
- oznaczenie organu unieważniającego,
- datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
– datę i czas zawieszenia,
– oznaczenie organu zawieszającego,
– datę i czas cofnięcia zawieszenia,
– oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
– datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g unieważnianie certyfikatów ust. 3,
– status warstwy elektronicznej,
– datę zwrotu unieważnionego dowodu osobistego,
– oznaczenie organu gminy, do którego zwrócono unieważniony dowód osobisty,
e) przyczynę wydania dowodu osobistego,
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52 stwierdzenie nieważności dowodu, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
4a)
datę przyjęcia w organie gminy dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
5)
(uchylony)
6)
dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
a) serię i numer blankietu,
b) przyczynę wybrakowania blankietu,
c) datę wybrakowania blankietu,
d) przyczynę utraty blankietu,
e) datę utraty blankietu,
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
7)
dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
8)
dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.
2.
Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, które przechowuje się wyłącznie do dnia:
1)
odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego, albo
2)
pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania, albo
3)
wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu.
2a.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
3.
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych i spersonalizowanych wadliwie.
Art. 56. Dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...